A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1.Ime izobraževalnega  programa: GASTRONOMIJA IN TURIZEM
1.2. Naziv strokovne izobrazbe: gastronomsko-turistični tehnik/ gastronomsko-turistična tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju dijaki), da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmet in strokovni modul

Ustno

Pisno

Izdelek oziroma  storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik I

x

x

 

 

P4

Tuji jezik II

x

x

 

 

P5

Umetnost

 

 

x

 

P6

Zgodovina

x

 

 

 

P7

Geografija

x

 

 

 

P8

Sociologija

x

 

 

 

P9

Psihologija

x

 

 

 

P10

Fizika

x

 

 

 

P11

Biologija

x

 

 

 

P12

Kemija

x

 

 

 

P13

Športna vzgoja

 

 

 

x

M1

Osnove  gostinstva in turizma

x

 

 

 

M2

Podjetništvo in zakonodaja

x

 

 

 

M3

Poslovno komuniciranje in IKT

x

 

 

 

M4

Naravna in kulturna dediščina

x

 

 

 

M5

Priprava rednih obrokov

 

 

x

 

M6

Priprava izrednih obrokov

 

 

x

 

M7

Strežba rednih obrokov

 

 

x

 

M8

Strežba  izrednih obrokov

 

 

x

 

M9

Turistično spremljanje in vodenje

x

 

 

 

M10

Svetovanje in prodaja turističnih proizvodov

x

 

 

 

M11

Obdelava turističnih informacij

x

 

 

 

M12

Hotelska in receptorska dela

x

 

 

 

M13

Priprava dietnih jedi

 

 

x

 

M14

Catering

 

 

x

 

M15

Estetika in senzorika

x

 

 

 

M16

Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu

x

 

 

 

M17

Animacija

 

 

x

 

M18

Organizacija turističnih storitev

x

 

 

 

M19

Dopolnilne dejavnosti v hotelu

x

 

 

 

M20

Turistično destinacijski menedžment

x

 

 

 

M21

Restavracijsko slaščičarstvo

 

 

x

 

M22

Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse obveznosti sprejetih vsebin interesnih dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program  ne omogoča pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.