B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: ZZOBOTEHNIK /SSI/ 2016

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

 A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Tuji jezik

obvezno

417

20

P3

Matematika

obvezno

383

19

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

izbirno

68

3

P7

Psihologija

izbirno

68

3

P8

Sociologija

izbirno

68

3

P9

Fizika

obvezno

136

7

P10

Kemija

obvezno

68

3

P11

Biologija

obvezno

68

3

P12

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2205

104

 B – Strokovni moduli

M 01

Varovanje zdravja

obvezno

136

9

M 02

Anatomija in fiziologija

obvezno

102

5

M 03

Morfologija z gnatologijo

obvezno

385

17

M 04

Fiksna protetika

obvezno

431

19

M 05

Totalna proteza

obvezno

204

10

M 06

Delna akrilatna proteza

obvezno

165

8

M 07

Zobotehnični materiali in tehnologija

obvezno

170

9

M 08

Podjetništvo

obvezno

136

7

Skupaj B

 

1729

84

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

1049

45

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

152

6

 D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

 E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

549

28

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4483

216

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1376

51

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4835

230

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4987

236

Poklicna matura ( izdelek in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

136

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni splošnoizobraževalni predmeti:
Šola oziroma dijak lahko izbere dva izmed naslednjih treh splošno izobraževalnih predmetov: geografija, sociologija ali psihologija.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih. Del praktičnega pouka se lahko nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P3

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P4

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

P7

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

P8

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

P9

Biologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

P10

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja z najmanj 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P11

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja.

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Varovanje zdravja

učitelj

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje, medicine, farmacije, biologije ali mikrobiologije ali visokošolskega izobraževanja katerekoli smeri po predhodnem višješolskem izobraževanju zdravstvene nege.

M2

Anatomija in fiziologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije ali medicine

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

M3

Morfologija z gnatologijo

učitelj

visokošolskega izobraževanja laboratorijske zobne protetike ali dentalne medicine, ali visokošolskega izobraževanja zdravstvene smeri s predhodno končanim srednješolskim izobraževanjem zobotehnike ali visokošolskega izobraževanja likovne smeri s predhodno končanim srednješolskim izobraževanjem zobotehnike ali visokošolskega izobraževanja katerekoli smeri po predhodnem višješolskem izobraževanju zobotehnike.

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja laboratorijske zobne protetike ali višješolskega izobraževanja zobotehnike ali srednješolskega izobraževanja zobotehnike

M4

Fiksna protetika

učitelj

visokošolskega izobraževanja laboratorijske zobne protetike ali dentalne medicine, ali visokošolskega izobraževanja zdravstvene smeri s predhodno končanim srednješolskim izobraževanjem zobotehnike ali visokošolskega izobraževanja katerekoli smeri po predhodnem višješolskem izobraževanju zobotehnike.

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja laboratorijske zobne protetike ali višješolskega izobraževanja zobotehnike ali srednješolskega izobraževanja zobotehnike

M5

Totalna proteza

učitelj

visokošolskega izobraževanja laboratorijske zobne protetike ali dentalne medicine, ali visokošolskega izobraževanja zdravstvene smeri s predhodno končanim srednješolskim izobraževanjem zobotehnike ali visokošolskega izobraževanja katerekoli smeri po predhodnem višješolskem izobraževanju zobotehnike.

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja laboratorijske zobne protetike ali višješolskega izobraževanja zobotehnike ali srednješolskega izobraževanja zobotehnike

M6

Delna akrilatna proteza

učitelj

visokošolskega izobraževanja laboratorijske zobne protetike ali dentalne medicine, ali visokošolskega izobraževanja zdravstvene smeri s predhodno končanim srednješolskim izobraževanjem zobotehnike ali visokošolskega izobraževanja katerekoli smeri po predhodnem višješolskem izobraževanju zobotehnike.

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja laboratorijske zobne protetike ali višješolskega izobraževanja zobotehnike ali srednješolskega izobraževanja zobotehnike

M7

Zobotehnični materiali in tehnologija

učitelj vsebinskega sklopa kemija v zobni tehniki

visokošolskega izobraževanja kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja.

učitelj vsebinskega sklopa zobotehnični materiali in tehnologija

visokošolskega izobraževanja laboratorijske zobne protetike ali dentalne medicine, ali visokošolskega izobraževanja zdravstvene smeri s predhodno končanim srednješolskim izobraževanjem zobotehnike ali visokošolskega izobraževanja katerekoli smeri po predhodnem višješolskem izobraževanju zobotehnike.

M8

Podjetništvo

učitelj vsebinskega sklopa IKT

visokošolskega izobraževanja računalništva, informatike, organizacije in managementa ali matematike ali visokošolskega izobraževanja z dopolnilnim izobraževanjem za učitelja računalništva v obsegu 375 ur

učitelj vsebinskega sklopa podjetništvo

visokošolskega izobraževanja laboratorijske zobne protetike, ekonomije, organizacije in managementa ali visokošolskega izobraževanja katerekoli smeri po predhodnem višješolskem izobraževanju zobotehnike.

4. OBVEZNE PRILOGE:**

4.1. Katalogi znanja

Katalogi sprejeti z izobraževalnim programom Zobotehnik (Ur. list RS 53/08) ostajajo v veljavi. Dostopno na http://www.cpi.si/srednje-strokovno-izobrazevanje.aspx.

4.2. Izpitni katalogi

Predmetna izpitna kataloga je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 131. seji 6. 7. 2011 in se uporabljata od spomladanskega izpitnega roka poklicne mature 2013, dokler ne bosta določena nova.

4.3. Dejavnosti, ki so potrebne za optimalni razvoj mladostnika, in navodila za izvajanje
(Samo za program, prilagojen za mladostnike s posebnimi potrebami.)

** Če so katalogi že bili sprejeti in objavljeni, jih ni treba priložiti. Prosimo, da jih samo navedete, zapišete njihov točni naslov in podatek, s katerim programom so bili sprejeti.