A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: UMETNIŠKA GIMNAZIJA

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Cilji izobraževalnega programa:

Splošni cilji gimnazije so opredeljeni v Zakonu o gimnazijah.

Poleg tega so cilji gimnazije še:

Poleg splošnih ciljev gimnazijskega izobraževanja ima umetniška gimnazija nalogo, da

Specifični cilji posameznih smeri umetniške gimnazije so:

GLASBENA SMER:

PLESNA SMER:

LIKOVNA SMER:

SMER GLEDALIŠČE IN FILM:

Specifični cilji smeri Gledališče in film so še:

Dijaki in dijakinje:

Posebni pogoji za vključitev v posamezne smeri umetniške gimnazije:

GLASBENA SMER

Pogoj za vključitev v glasbeno smer umetniške gimnazije je posebna glasbena nadarjenost, ki jo ugotavljamo s preizkusom nadarjenosti in znanja po programu glasbene šole.

Modul A: glasbeni stavek

Modul B: petje - inštrument

Modul C: jazz – zabavna glasba

PLESNA SMER

Modul A: Balet

Modul B: Sodobni ples

Posebna nadarjenost za ples, ki jo ugotavljamo s preizkusom znanja. Ta zajema:

LIKOVNA SMER

Posebna likovna nadarjenost, ki se ugotavlja s preizkusom, ki obsega:

risanje po modelu, preizkus likovne ustvarjalnosti, ploskovno-barvni preizkus in konstrukcijsko - prostorski preizkus.

SMER GLEDALIŠČE IN FILM

Posebni pogoji za vključitev niso predvideni.

Posebni pogoji za napredovanje

V glasbeni smeri in pri baletu (modul A v plesni smeri) izjemoma napreduje v naslednji letnik dijak, ki je pozitivno ocenjen iz vseh predmetov, ki jih je obiskoval, ne glede na to, v katerem letniku je vpisan. V tem primeru dobi dijak spričevalo o končanem letniku, ko je pozitivno ocenjen iz vseh predmetov letnika.
V smeri Gledališče in film napreduje v naslednji letnik dijak, ki je pozitivno ocenjen iz vseh predmetov in je opravil vse druge obveznosti iz programa.