B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: BOLNIČAR NEGOVALEC - 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Tuji jezik

obvezno

164

9

P3

Matematika

obvezno

213

12

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Naravoslovje

obvezno

132

6

P6

Družboslovje

obvezno

132

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1051

54

B – Strokovni moduli

M1

Nega in oskrba

obvezno

682

32

M2

Varovanje zdravja in okolja

obvezno

136

8

M3

Etika in komunikacija

obvezno

136

8

M4

Gospodinjstvo

izbirno

102

4

M5

Prehrana in dietetika

izbirno

102

4

M6

Masaža

izbirno

102

4

M7

Pedikura

izbirno

102

4

Skupaj B

 

1056

52

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

624

25

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

912

36

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

30

2

Interesne dejavnosti

 

130

6

Skupaj D

 

160

8

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

590

28

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2697

134

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

1536

61

Skupaj izobraževanje v šoli (A+B+D+E)

 

2857

142

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3769

178

Zaključni izpit (storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

82

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

24

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:
Izbirni strokovni moduli: šola oziroma dijak/vajenec izbere enega izmed štirih izbirnih strokovnih modulov M4 do M7.

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

V šolski obliki izobraževanja se z individualno učno pogodbo obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

V vajeniški obliki izobraževanja se v šoli izvedejo vsi splošnoizobraževalni predmeti, del strokovnih modulov in 3 tedni (96 ur) drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela, obvezno Aktivno državljanstvo. Odprti kurikul se praviloma v celoti nameni praktičnemu usposabljanju z delom. Praktičnega usposabljanja z delom je med 50 % in 60 % obsega izobraževalnega programa.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Program  omogoča šolsko in vajeniško obliko izobraževanja.

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja na učnih mestih za praktično usposabljanje z delom ali na vajeniških učnih mestih v vajeniški obliki izobraževanja, del pa lahko tudi v medpodjetniških izobraževalnih centrih.
Podlaga za načrtovanje in izvedbo praktičnega usposabljanja je katalog praktičnega usposabljanja.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P3

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P4

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Naravoslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike, biologije ali kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami fizike, biologije ali kemije

P6

Družboslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine, geografije, sociologije

P7

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Nega in oskrba

učitelj

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege ali zdravstvene vzgoje ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege ali zdravstvene vzgoje ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

M2

Varovanje zdravja in okolja

učitelj

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje, medicine, biologije, kemije, živilske tehnologije ali gospodinjstva ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege ali zdravstvene vzgoje ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

M3

Etika in komunikacija

učitelj

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje, psihologije, pedagogike, komunikologije, organizacije dela, defektologije, specialne in rehabilitacijske pedagogike; socialne pedagogike, sociologije, teologije, socialnega dela, menedžmenta ali ekonomije alikateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

M4

Gospodinjstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja gospodinjstva, živilske tehnologije, zdravstvene nege ali zdravstvene vzgoje ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

M5

Prehrana in dietetika

učitelj

visokošolskega izobraževanja gospodinjstva, živilske tehnologije, zdravstvene nege ali zdravstvene vzgoje ali  kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

M6

Masaža

učitelj

visokošolskega izobraževanja zdravstva ali zdravstvene vzgoje po srednji strokovni izobrazbi iz kozmetike ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege in srednji strokovni izobrazbi iz kozmetike

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz zdravstva ali zdravstvene vzgoje po srednji strokovni izobrazbi iz kozmetike ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege in srednji strokovni izobrazbi iz kozmetike

M7

Pedikura

učitelj

visokošolskega izobraževanja zdravstva ali zdravstvene vzgoje po srednji strokovni izobrazbi iz kozmetike ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege in srednji strokovni izobrazbi iz kozmetike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja zdravstva ali zdravstvene vzgoje po srednji strokovni izobrazbi iz kozmetike ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege in srednji strokovni izobrazbi iz kozmetike