A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: BOLNIČAR-NEGOVALEC- 2020
1.2. Naziv poklicne izobrazbe: bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom/vajencem in dijakinjam/vajenkam (v nadaljevanju: dijakom/vajencem), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Trajanje izobraževanja v letih:
Izobraževalni program traja 3 leta.

3.2. Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami (KT):
Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

Posebni pogoji za vajeniško obliko izobraževanja: registrirana pogodba o vajeništvu.

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka predmeta/
modula

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustni odgovori

Pisni izdelki

Izdelek oziroma storitev in zagovor

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Tuji jezik

x

x

 

 

P3

Matematika

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Naravoslovje

x

 

 

 

P6

Družboslovje

x

 

 

 

P7

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Nega in oskrba

 

 

x

 

M2

Varovanje zdravja in okolja

x

 

 

 

M3

Komunikacija

x

 

 

 

M4

Gospodinjstvo

 

 

x

 

M5

Prehrana in dietetika

x

 

 

 

M6

Masaža

 

 

x

 

M7

Pedikura

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napreduje dijak/vajenec, ki je ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole ter je opravil vse obveznosti drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela (aktivno državljanstvo in interesne dejavnosti) in praktičnega usposabljanja z delom.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak/vajenec uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:

izdelek oziroma storitev in zagovor.

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

-