B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: SLAŠČIČAR - 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Tuji jezik

obvezno

164

9

P3

Matematika

obvezno

213

12

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Naravoslovje

obvezno

66*

3

P6

Družboslovje

obvezno

132

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

985

51

B – Strokovni moduli

M1

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

obvezno

98

5

M2

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja

obvezno

66

4

M3

Osnove podjetništva in prodaja

obvezno

98

5

M4

Osnove živilstva

obvezno

98

5

M5

Osnove biotehnologije s prehrano

obvezno

154

8

M6

Trajno pecivo

obvezno

182

9

M7

Sladice

obvezno

415

20

M8

Sladoled

obvezno

54

3

Skupaj B

 

1165

59

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

600

24

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

912

36

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

30

2

Interesne dejavnosti

 

130

6

Skupaj D

 

160

8

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

584

24

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2734

134

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

1512

60

Skupaj izobraževanje v šoli (A+B+D+E)

 

2894

142

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3806

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

82

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

24

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:
*Neintegrirani del naravoslovja. Za celotni katalog znanja je predvideno 132 ur.

V šolski obliki izobraževanja se z individualno učno pogodbo obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

V vajeniški obliki izobraževanja se v šoli izvedejo vsi splošnoizobraževalni predmeti, del strokovnih modulov in 3 tedni (96 ur) drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela, obvezno Aktivno državljanstvo. Odprti kurikul se praviloma v celoti nameni praktičnemu usposabljanju z delom. Praktičnega usposabljanja z delom je med 50 % in 60 % obsega izobraževalnega programa.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Program omogoča šolsko in vajeniško obliko izobraževanja.

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja na učnih mestih za praktično usposabljanje z delom ali na vajeniških učnih mestih v vajeniški obliki izobraževanja, del pa lahko tudi v medpodjetniških izobraževalnih centrih.
Podlaga za načrtovanje in izvedbo praktičnega usposabljanja je katalog praktičnega usposabljanja.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P3

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike ali živilstva

P4

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Naravoslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

P6

Družboslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine, geografije ali sociologije

P7

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

učitelj vsebinskega sklopa: Informacijsko komunikacijska tehnologija

visokošolskega izobraževanja računalništva ali informatike ali visokošolskega izobraževanja iz živilstva, kmetijstva, zootehnike, hortikulture, gozdarstva ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja z izpopolnjevanjem iz računalništva in informatike

učitelj vsebinskega sklopa: Osnove poslovnega komuniciranja

visokošolskega izobraževanja psihologije, pedagogike, sociologija, ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa: Informacijsko komunikacijska tehnologija

visokošolskega, višješolskega ali srednješolskega izobraževanja vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva, zootehnike, živilstva in gozdarstva ali računalništva in informatike ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri z izpopolnjevanjem iz računalništva in informatike

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa: Osnove poslovnega komuniciranja

visokošolskega izobraževanja psihologije, pedagogike, sociologije, ekonomije ali organizacije dela

M2

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva, kmetijstva, zootehnike, hortikulture, gozdarstva, etnologije, biologije, kemije, geografije ali fizike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega, višješolskega ali srednješolskega izobraževanja kmetijstva, hortikulture, živilstva ali  gozdarstva, kemije, biologije, geografije ali fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja živilstva, kmetijstva ali kemije ali srednješolskega splošnega izobraževanja

M3

Osnove podjetništva in prodaja

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, organizacije, menedžmenta, psihologije, pedagogike, sociologije, živilstva, kmetijstva, zootehnike, hortikulture ali gozdarstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega, višješolskega ali visokošolskega izobraževanja živilstva, vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva, zootehnike, gozdarstva ali gostinstva

M4

Osnove živilstva

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva, veterine ali
visokošolskega izobraževanja iz biologije, kemije ali fizike za integrirane vsebine naravoslovja

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega, višješolskega, visokošolskega izobraževanja živilstva, veterine

laborant

srednješolskega strokovnega izobraževanja živilstva ali kemije ali srednješolskega splošnega izobraževanja

M5

Osnove biotehnologije s prehrano

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva, biotehnologije ali visokošolskega izobraževanja biologije, kemije ali fizike za integrirane sklope naravoslovja

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega, višješolskega ali visokošolskega izobraževanja živilstva

laborant

srednješolskega strokovnega izobraževanja živilstva ali kemije ali srednješolskega splošnega izobraževanja.

M6

Trajno pecivo

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega, višješolskega ali visokošolskega izobraževanja živilstva s predhodnim srednješolskim  poklicnim izobraževanjem iz slaščičarstva ali
višješolskega izobraževanja živilstva, kmetijstva, kemije ali gostinstva s predhodnim srednješolskim  poklicnim izobraževanjem iz slaščičarstva

M7

Sladice

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega, višješolskega ali visokošolskega izobraževanja živilstva s predhodnim srednješolskim  poklicnim izobraževanjem iz slaščičarstva ali
višješolskega izobraževanja živilstva, kmetijstva, kemije ali gostinstva s predhodnim srednješolskim  poklicnim izobraževanjem iz slaščičarstva

M8

Sladoled

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega, višješolskega ali visokošolskega izobraževanja živilstva s predhodnim srednješolskim  poklicnim izobraževanjem iz slaščičarstva ali mlekarstva
ali
višješolskega izobraževanja iz živilstva, kmetijstva, kemije ali gostinstva s predhodnim srednješolskim poklicnim izobraževanjem iz slaščičarstva ali mlekarstva