B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: PREDŠOLSKA VZGOJA (IS) - 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Italijanščina

obvezno

487

24

P2

Slovenščina

obvezno

487

24

P3

Tuji jezik

obvezno

417

20

P4

Matematika

obvezno

383

19

P5

Umetnost

obvezno

68

3

P6

Zgodovina

obvezno

102

5

P7

Geografija

obvezno

68

3

P8

Sociologija

obvezno

68

3

P9

Psihologija

obvezno

68

3

P10

Kemija

obvezno

105

5

P11

Biologija

obvezno

105

5

P12

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2698

128

B – Strokovni moduli

M1

Veščine sporazumevanja

obvezno

102

5

M2

Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju

obvezno

102

5

M3

Razvoj in učenje predšolskega otroka

obvezno

136

6

M4

Varno in zdravo okolje

obvezno

102

5

M5

Kurikulum oddelka v vrtcu

obvezno

102

5

M6

Igre za otroke

obvezno

68

4

M7

Ustvarjalno izražanje

obvezno

408

18

M8

Matematika za otroke

obvezno

68

4

M9

Jezikovno izražanje otrok

obvezno

68

4

M10

Naravoslovje za otroke

obvezno

68

4

M11

Družboslovje za otroke

obvezno

68

4

M12

Informativno komunikacijska tehnologija

obvezno

68

4

M13

Likovno izražanje

izbirno

102

5

M14

Glasbeno izražanje

izbirno

102

5

M15

Plesno izražanje

izbirno

102

5

M16

Šport za otroke

izbirno

102

5

M17

Multimedije

izbirno

102

5

Skupaj B

 

1462

73

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

170

8

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

380

16

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

35

2

Interesne dejavnosti

 

317

13

Skupaj D

 

352

15

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

67

4

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4227

205

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

550

24

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4579

220

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4959

236

Poklicna matura (izpitni nastop in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

130

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

10

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnila k predmetniku:
Izbirni strokovni moduli: šola oz. dijak izbere enega izmed izbirnih strokovnih modulov M13 do M17.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.
Del praktičnega pouka se lahko nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Italijanščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja italijanščine

P2

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P4

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P5

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

P7

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

P8

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

P9

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

P10

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Biologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Veščine sporazumevanja

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije, pedagogike, sociologije, socialne pedagogike, komunikologije ali slovenščine

M2

Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju

učitelj

visokošolskega izobraževanja pedagogike

M3

Razvoj in učenje predšolskega otroka

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

M4

Varno in zdravo okolje

učitelj

visokošolskega izobraževanja pedagogike, psihologije, socialne pedagogike, zdravstva, biologije, gospodinjstva ali živilske tehnologije

M5

Kurikulum oddelka v vrtcu

učitelj

visokošolskega izobraževanja pedagogike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja predšolske vzgoje ali katerega koli visokošolskega izobraževanja za predmet ali strokovni modul v programu

M6

Igre za otroke

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije, pedagogike ali socialne pedagogike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja predšolske vzgoje ali katerega koli visokošolskega izobraževanja za predmet ali strokovni modul v programu

M7

Ustvarjalno izražanje

učitelj

za vsebinski sklop likovne vzgoje: visokošolskega izobraževanja likovnega področja

za vsebinski sklop glasbene vzgoje in instrumenta: visokošolskega izobraževanja glasbenega področja

za vsebinski sklop plesno gibalne vzgoje: visokošolskega izobraževanja plesa ali športa

za vsebinski sklop plesno gibalne vzgoje: visokošolskega izobraževanja plesa ali športa

za vsebinski sklop jezikovnega izražanja: visokošolskega izobraževanja slovenščine

M8

Matematika za otroke

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

M9

Jezikovno izražanje otrok

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

M10

Naravoslovje za otroke

učitelj

visokošolskega izobraževanja razrednega pouka, biologije, kemije ali fizike

M11

Družboslovje za otroke

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine, geografije, razrednega pouka ali sociologije

M12

Informativno komunikacijska tehnologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja

M13

Likovno izražanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja likovnega področja

M14

Glasbeno izražanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbenega področja

M15

Plesno izražanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja področja plesa ali športa

M16

Šport za otroke

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M17

Multimedije

učitelj

visokošolskega izobraževanja informatike ali multimedije