A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: PREDŠOLSKA VZGOJA (IS) - 2020
Izobraževalni program z italijanskim učnim jezikom, prilagojen za izvajanje na narodno mešanem območju v Slovenski Istri.
1.2. Naziv strokovne izobrazbe: vzgojitelj predšolskih otrok/vzgojiteljica predšolskih otrok

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

Program je prilagojen za izvajanje v italijanskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Slovenski Istri in ima še naslednje posebne cilje:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Trajanje izobraževanja v letih:
Izobraževalni program traja 4 leta.

3.2. Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami (KT):
Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka predmeta/
modula

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustni odgovori

Pisni izdelki

Izdelek oziroma
storitev in zagovor

Drugo

P1

Italijanščina

x

x

 

 

P2

Slovenščina

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Matematika

x

x

 

 

P5

Umetnost

 

 

x

 

P6

Zgodovina

x

 

 

 

P7

Geografija

x

 

 

 

P8

Sociologija

x

 

 

 

P9

Psihologija

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P11

Biologija

x

 

 

 

P12

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M01

Veščine sporazumevanja

x

 

 

 

M02

Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju

x

 

 

 

M03

Razvoj in učenje predšolskega otroka

x

 

 

 

M04

Varno in zdravo okolje

x

 

 

 

M05

Kurikulum oddelka v vrtcu

x

 

 

 

M06

Igre za otroke

 

 

x

 

M07

Ustvarjalno izražanje

 

 

x

 

M08

Matematika za otroke

 

 

x

 

M09

Jezikovno izražanje otrok

 

 

x

 

M10

Naravoslovje za otroke

 

 

x

 

M11

Družboslovje za otroke

 

 

x

 

M12

Informativno komunikacijska tehnologija

 

 

x

 

M13

Likovno izražanje

 

 

x

 

M14

Glasbeno izražanje

 

 

x

 

M15

Plesno izražanje

 

 

x

 

M16

Šport za otroke

 

 

x

 

M17

Multimedije

 

 

x

praktične naloge

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika v skladu z izvedbenim kurikulom šole in so opravili vse obveznosti drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela (aktivno državljanstvo in interesne dejavnosti) in praktičnega usposabljanja z delom.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

-