A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1 Ime izobraževalnega programa: OBDELOVALEC LESA
1.2 Naziv poklicne izobrazbe: obdelovalec/ obdelovalka  lesa

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Izobraževanje traja dve leti.
3.2. Izobraževalni  program je  ovrednoten s 120 kreditnimi  točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmet
ali strokovni modul

Ustno

Pisno

Izdelek oziroma storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

 

 

 

P3

Družboslovje in naravoslovje

x

 

 

 

P4

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Temeljna znanja lesarstva

 

 

x

 

M2

Ročna obdelava lesa

 

 

x

 

M3

Strojna obdelava lesa

 

 

x

 

M4

Priprava in izdelava izdelka

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1.Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse obveznosti sprejetih vsebin interesnih dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napreduje po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

6.3. Zaključni izpit

Zaključni izpit je sestavljen iz

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program ne omogoča pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije.