B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: Pomočnik v biotehniki in oskrbi (GLU, GJM) / NPI / 2016

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

204

8

P2

Matematika

obvezno

204

9

P3

Družboslovje in naravoslovje

obvezno

306

12

P4

Športna vzgoja

obvezno

204

5

Skupaj A

 

918

34

B – Strokovni moduli)

M1

Komunikacija na delovnem mestu

obvezno

239

6

M2

Čiščenje in urejanje prostorov

izbirno

306

9

M3

Mehanizacija v biotehniki

izbirno

306

9

M4

Temelji živilstva in prehrane

izbirno

306

9

M5

Kuhanje in strežba

izbirno

271

8

M6

Oskrba živali

izbirno

271

8

M7

Osnove rastlinske pridelave

izbirno

271

8

M8

Priprava živil živalskega izvora

izbirno

271

8

M9

Priprava živil rastlinskega izvora

izbirno

271

8

M10

Oblikovanje enostavnih tekstilij

izbirno

271

8

M11

Oskrba na domu

izbirno

306

9

M12

Pomoč pri pripravi obrokov

izbirno

306

9

M13

Pomoč pri strežbi

izbirno

306

9

M14

Temelji pridelave zelenjave

izbirno

306

9

M15

Osnove čebelarstva

izbirno

306

9

M16

Vzdrževalna dela v gozdu

izbirno

306

9

M17

Mesarstvo

izbirno

612

18

M18

Izdelava pekovskih in slaščičarskih izdelkov

izbirno

612

18

M19

Mlekarstvo

izbirno

306

9

M20

Predelava sadja, zelenjave in oljaric

izbirno

306

9

M21

Priprava hitre hrane

izbirno

306

9

M22

Pridelava in uporaba zelišč

izbirno

306

9

M23

Enostavni izdelki za dekoracijo

izbirno

306

9

M24

Vzdrževanje in higiena delovnih prostorov

izbirno

306

9

M25

Vzdrževanje in izdelava enostavnih tekstilnih izdelkov

izbirno

306

9

Skupaj B

 

1699

49

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

1224

24

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

152

7

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

4

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

545

24

Skupaj pouka (A+B+E)

 

3162

107

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1376

31

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

3322

111

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3474

118

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

102

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnilo k predmetniku:

Šola oz. dijak izbere:

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih. Če praktičnega usposabljanja z delom ni mogoče organizirati niti v medpodjetniških izobraževalnih centrih, se le-to izjemoma izvaja v šolskih delavnicah.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Izvajalec

Znanja s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P3

Družboslovje in naravoslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine, geografije, sociologije, fizike, biologije ali kemije

P4

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Komunikacija na delovnem mestu

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, organizacije, psihologije, pedagogike, sociologije, komunikologije, računalništva ali informatike ali visokošolskega izobraževanja z izpopolnjevanjem iz računalništva in informatike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja kmetijstva, zootehnike, hortikulture, živilstva, gozdarstva, tekstilstva, gostinstva, psihologije, pedagogike, sociologije, računalništva, informatike ali organizacije

M2

Čiščenje in urejanje prostorov

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva, gospodinjstva, tekstilstva ali kmetijstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja živilstva, gospodinjstva, tekstilstva, kmetijstva ali gostinstva

M3

Mehanizacija v biotehniki

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, zootehnike, hortikulture ali gozdarstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja kmetijstva, zootehnike, hortikulture ali gozdarstva

učitelj traktorske vožnje

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja z znanji, pridobljenimi z inštruktorskim izpitom

M4

Temelji živilstva in prehrane

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva ali gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja živilstva, gospodinjstva ali gostinstva

M5

Kuhanje in strežba

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva, gospodinjstva, hotelirstva ali turizma

učitelj praktičnega pouka

Visokošolskega ali višješolskega izobraževanja gospodinjstva, hotelirstva, turizma, gostinstva ali živilstva 

M6

Oskrba živali

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva ali zootehnike

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja kmetijstva ali zootehnike

M7

Osnove rastlinske pridelave

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, zootehnike, hortikulture ali gozdarstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja kmetijstva, zootehnike, hortikulture ali gozdarstva

M8

Priprava živil živalskega izvora

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva ali gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega, višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gospodinjstva ali živilstva

M9

Priprava živil rastlinskega izvora

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva ali gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega, višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gospodinjstva ali živilstva

M10

Oblikovanje enostavnih tekstilij

učitelj

visokošolskega izobraževanja tekstilstva ali gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja tekstilstva ali gospodinjstva

M11

Oskrba na domu

učitelj

visokošolskega izobraževanja socialnega dela, zdravstva, psihologije, pedagogike, specialne in rehabilitacijske pedagogike, defektologije, sociologije ali gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja zdravstva, psihologije, pedagogike, specialne in rehabilitacijske pedagogike, defektologije, sociologije ali gospodinjstva

M12

Pomoč pri pripravi obrokov

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva, gospodinjstva, hotelirstva ali turizma

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja gostinstva, živilstva, gospodinjstva, hotelirstva ali turizma

M13

Pomoč pri strežbi

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva, gospodinjstva, hotelirstva ali turizma

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja gostinstva, živilstva, gospodinjstva, hotelirstva ali turizma

M14

Temelji pridelave zelenjave

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva ali hortikulture

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja kmetijstva ali hortikulture

M15

Osnove čebelarstva

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, veterine ali  zootehnike.

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja kmetijstva, veterine ali zootehnike

M16

Vzdrževalna dela v gozdu

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva ali gozdarstva.

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja kmetijstva ali gozdarstva

M17

Mesarstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja živilstva

M18

Izdelava pekovskih in slaščičarskih izdelkov

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva ali gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja živilstva, hotelirstva, turizma ali veterine

M19

Mlekarstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva ali zootehnike

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja živilstva ali zootehnike

M20

Predelava sadja, zelenjave in oljaric

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva, kmetijstva ali gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja živilstva, kmetijstva ali gospodinjstva

M21

Priprava hitre hrane

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva, gospodinjstva, hotelirstva ali turizma

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja gostinstva, živilstva, hotelirstva, turizma ali gospodinjstva

M22

Pridelava in uporaba zelišč

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, hortikulture, živilstva ali gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja kmetijstva, hortikulture, živilstva ali gospodinjstva

M23

Enostavni izdelki za dekoracijo

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, hortikulture, umetnosti, gospodinjstva ali tekstilstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja kmetijstva, hortikulture, tekstilstva, živilstva, gospodinjstva, umetnosti ali oblikovanja

M24

Vzdrževanje in higiena delovnih prostorov

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva, gospodinjstva, tekstilstva, kmetijstva, veterine, zootehnike, gostinstva ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja živilstva, gospodinjstva, tekstilstva, kmetijstva, veterine, zootehnike, gostinstva ali hotelirstva

M25

Vzdrževanje in izdelava enostavnih tekstilnih izdelkov

učitelj

visokošolskega izobraževanja tekstilstva, umetnosti ali gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja tekstilstva, umetnosti ali gospodinjstva

4. DEJAVNOSTI IN NAVODILA ZA IZVAJANJE

4.3. Dejavnosti, ki so potrebne za optimalni razvoj mladostnika, in navodila za izvajanje

Dejavnosti
Gluhota in naglušnost močno ovirata dijaka v procesu učenja, ker je ena ključnih senzornih poti prekinjena ali ovirana. Zato gluhi in naglušni dijaki potrebujejo dejavnosti, ki v smislu rehabilitacije zmanjšujejo ovire same, razvijejo nove veščine in spretnosti komuniciranja preko kompenzacije ter pomagajo dijaku pri razvoju učinkovite organizacije in načinov učenja.
Dijaki z govorno jezikovnimi motnjami imajo različne ovire pri sporazumevanju. Zaradi ovir in težav v sporočanju oziroma razumevanju morajo razviti kompenzacijske mehanizme ter se naučiti uporabljati različne pripomočke in razviti prilagojene načine učenja.
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja so predpogoj za učinkovito učenje.

Navodila za izvajanje
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja se izvajajo tako, da upoštevajo individualne značilnosti posameznega dijaka, njegove potenciale ter druge psihične in fizične značilnosti. Izvajajo se pol ure na teden izven učnih ur v času pred ali po pouku oziroma v času, ko ni pouka.
Dejavnosti za optimalni razvoj vsebujejo aktivnosti za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter pomoč pri učenju. Izvajajo jih usposobljeni specializirani učitelji.