A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: Pomočnik v biotehniki in oskrbi (GLU, GJM)
Prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, prilagojen za gluhe in naglušne dijake ter dijake z govorno – jezikovnimi motnjami.

1.2. Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: Pomočnik / pomočnica v biotehniki in oskrbi

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Trajanje izobraževanja v letih: 3 leta

Obrazložitev podaljšanja trajanja izobraževanja:
Gluhi in naglušni dijaki oziroma  dijaki z govorno jezikovnimi motnjami potrebujejo zaradi težav v komunikaciji več časa za sprejemanje informacij, predelavo informacij, razumevanje in utrjevanje. V učenje morajo vložiti intenzivno pozornost, veliko naporov in več časa kot drugi. Zato je potrebno podaljšati čas za vse faze učenja od pridobivanja, razumevanja utrjevanja ter preverjanja in ocenjevanja znanja.

Ker gluhi in naglušni dijaki ne slišijo oziroma slišijo pomanjkljivo, imajo pri prepoznavanju,  razumevanju, obdelavi in uporabi informacij, pri nastajanju predstav, razvoju govora in mišljenja izrazite težave. Ker ne slišijo oziroma slišijo pomanjkljivo, morajo slušno zaznavanje nadomeščati po drugih poteh, zlasti vidni poti. Pri učenju je potrebno veliko opisovanja, več pisanja, veliko nazornega materiala.

Dijaki z govorno - jezikovnimi motnjami  imajo težave pri govornem izražanju oziroma razumevanju govora. Za uporabo besednjaka oziroma za razumevanje povedanega potrebujejo različne prilagoditve, material za ponazarjanje ter prilagojene metode dela. To pa v procesu učenja zahteva več časa.

3.2. Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami (KT): 120 KT

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek
oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x


 

 

P3

Družboslovje in naravoslovje

x

 

 

 

P4

Športna vzgoja

 

 

 

praktične vaje

M1             

Komunikacija na delovnem mestu

x

 

 

 

M2

Čiščenje in urejanje prostorov

 

 

x

 

M3

Mehanizacija v biotehniki

 

 

x

 

M4

Temelji živilstva in prehrane

 

 

x

 

M5

Kuhanje in strežba

 

 

x

 

M6

Oskrba živali

 

 

x

 

M7

Osnove rastlinske pridelave

 

 

x

 

M8

Priprava živil živalskega izvora

 

 

x

 

M9

Priprava živil rastlinskega izvora

 

 

x

 

M10

Oblikovanje enostavnih tekstilij

 

 

x

 

M11

Oskrba na domu

 

 

x

 

M12

Pomoč pri pripravi obrokov

 

 

x

 

M13

Pomoč pri strežbi

 

 

x

 

M14

Temelji pridelave zelenjave

 

 

x

 

M15

Osnove čebelarstva

 

 

x

 

M16

Vzdrževalna dela v gozdu

 

 

x

 

M17

Mesarstvo

 

 

x

 

M18

Izdelava pekovskih in slaščičarskih izdelkov

 

 

x

 

M19

Mlekarstvo

 

 

x

 

M20

Predelava sadja, zelenjave in oljaric

 

 

x

 

M21

Priprava hitre hrane

 

 

x

 

M22

Pridelava in uporaba zelišč

 

 

x

 

M23

Enostavni izdelki za dekoracijo

 

 

x

 

M24

Vzdrževanje in higiena delovnih prostorov

 

 

x

 

M25

Vzdrževanje in izdelava enostavnih tekstilnih izdelkov

 

 

x

 

Ocenjevanje znanja dijakov se prilagodi individualno glede na posameznega dijaka, kar je posebej opredeljeno v individualiziranem programu.

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje
V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

6.2. Pogoji za dokončanje
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

-