A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: Pomočnik v biotehniki in oskrbi (slepi in slabovidni)
Prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, prilagojen za slepe in slabovidne dijake ter dijake z okvaro vidne funkcije.

1.2. Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: Pomočnik / pomočnica v biotehniki in oskrbi

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Trajanje izobraževanja v letih: 3 leta

Obrazložitev podaljšanja trajanja izobraževanja:
Trajanje izobraževanja se podaljšuje na tri leta zato, ker pri slepih in slabovidnih dijakih ter dijakih z okvaro vidne funkcije nastajajo zaostanki na številnih razvojnih področjih, kot so gibalni, kognitivni, čustveni, osebnostni razvoj ter razvoj na področju socializacije. Zaznavni procesi pri slepih in slabovidnih dijakih potekajo počasneje. Več časa potrebujejo za usvajanje učne snovi, opazovanje ali tipno zaznavanje, iskanje in predelavo informacij, posnemanje praktičnega dela, socialno učenje; počasneje potekajo tudi komunikacijski procesi (branje in pisanje), ovirana je orientacija v prostoru ter druge dejavnosti, ki temeljijo pretežno na vidnem zaznavanju. Podaljšanje časa omogoča dijaku z okvaro vida oblikovanje adekvatnih predstav in usvajanje praktičnih opravil preko preostalih čutil ob vzporedni verbalni komunikaciji, ki posreduje vsebino sporočila in usmerja proces učenja. Podaljšanje je potrebno tudi za preprečitev časovnega pritiska pri slepih in odpravljanje posledic utrujenosti ob dolgotrajnem procesu opazovanja pri slabovidnih ter zagotavljanja varnosti pri izvajanju praktičnega dela pouka. Primerna razporeditev časa omogoča dijakom uspešno izpolnjevanje zahtev učnega procesa ter vpliva na kognitivne, socialne in emocionalne vidike njihovega izobraževanja. Pri posredovanju in usvajanju novih učnih vsebin se v okviru posameznih predmetov zagotavlja sistematičnost in nazornost ter omogoča dijakom zadosti časa za usvajanje informacij.

3.2. Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami (KT): 120 KT

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek
oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

 

 

P3

Družboslovje in naravoslovje

x

 

 

 

P4

Športna vzgoja

 

 

 

praktične vaje

M1

Komunikacija na delovnem mestu

x

 

 

 

M2

Čiščenje in urejanje prostorov

 

 

x

 

M3

Mehanizacija v biotehniki

 

 

x

 

M4

Temelji živilstva in prehrane

 

 

x

 

M5

Kuhanje in strežba

 

 

x

 

M6

Oskrba živali

 

 

x

 

M7

Osnove rastlinske pridelave

 

 

x

 

M8

Priprava živil živalskega izvora

 

 

x

 

M9

Priprava živil rastlinskega izvora

 

 

x

 

M10

Oblikovanje enostavnih tekstilij

 

 

x

 

M11

Oskrba na domu

 

 

x

 

M12

Pomoč pri pripravi obrokov

 

 

x

 

M13

Pomoč pri strežbi

 

 

x

 

M14

Temelji pridelave zelenjave

 

 

x

 

M15

Osnove čebelarstva

 

 

x

 

M16

Vzdrževalna dela v gozdu

 

 

x

 

M17

Mesarstvo

 

 

x

 

M18

Izdelava pekovskih in slaščičarskih izdelkov

 

 

x

 

M19

Mlekarstvo

 

 

x

 

M20

Predelava sadja, zelenjave in oljaric

 

 

x

 

M21

Priprava hitre hrane

 

 

x

 

M22

Pridelava in uporaba zelišč

 

 

x

 

M23

Enostavni izdelki za dekoracijo

 

 

x

 

M24

Vzdrževanje in higiena delovnih prostorov

 

 

x

 

M25

Vzdrževanje in izdelava enostavnih tekstilnih izdelkov

 

 

x

 

Ocenjevanje znanja dijakov se prilagodi individualno glede na posameznega dijaka, kar je posebej opredeljeno v individualiziranem programu.

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje
V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

6.2. Pogoji za dokončanje
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

-