A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI
1.2. Naziv poklicne izobrazbe: pomočnik/ pomočnica v biotehniki in oskrbi

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Izobraževanje traja dve leti.
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek
oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

 

 

 

P3

Družboslovje in naravoslovje

x

 

 

 

P4

Športna vzgoja

 

 

 

praktične vaje

M1

Komunikacija na delovnem mestu

x

 

 

 

M2

Čiščenje in urejanje prostorov

 

 

x

 

M3

Mehanizacija v biotehniki

 

 

x

 

M4

Temelji živilstva in prehrane

 

 

x

 

M5

Kuhanje in strežba

 

 

x

 

M6

Oskrba živali

 

 

x

 

M7

Osnove rastlinske pridelave

 

 

x

 

M8

Priprava živil živalskega izvora

 

 

x

 

M9

Priprava živil rastlinskega izvora

 

 

x

 

M10

Oblikovanje enostavnih tekstilij

 

 

x

 

M11

Oskrba na domu

 

 

x

 

M12

Pomoč pri pripravi obrokov

 

 

x

 

M13

Pomoč pri strežbi

 

 

x

 

M14

Temelji pridelave zelenjave

 

 

x

 

M15

Osnove čebelarstva

 

 

x

 

M16

Vzdrževalna dela v gozdu

 

 

x

 

M17

Mesarstvo

 

 

x

 

M18

Izdelava pekovskih in slaščičarskih izdelkov

 

 

x

 

M19

Mlekarstvo

 

 

x

 

M20

Predelava sadja, zelenjave in oljaric

 

 

x

 

M21

Priprava hitre hrane

 

 

x

 

M22

Pridelava in uporaba zelišč

 

 

x

 

M23

Enostavni izdelki za dekoracijo

 

 

x

 

M24

Vzdrževanje in higiena delovnih prostorov

 

 

x

 

M25

Vzdrževanje in izdelava enostavnih tekstilnih izdelkov

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1.Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napreduje po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

7.1. Pomočnik kmetovalca/ Pomočnica kmetovalke

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Pomočnik kmetovalca/ Pomočnica kmetovalke pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:


Oznaka

Strokovni modul

Sklopi

Št. kreditnih točk

M6

Oskrba živali

Vsi sklopi

8

M7

Osnove rastlinske pridelave

Vsi sklopi

8

M3

Mehanizacija v biotehniki

Vsi sklopi

9

7. 2. Pomočnik / pomočnica peka in slaščičarja

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Pomočnik/ pomočnica peka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:


Oznaka

Strokovni modul

Sklopi

Št. kreditnih točk

M4

Temelji živilstva in prehrane

Vsi sklopi

9

M9

Priprava živil rastlinskega izvora

Vsi sklopi

8

M18

Izdelava pekovskih in slaščičarskih izdelkov

Vsi sklopi

18

7. 3. Pomočnik mesarja / Pomočnica mesarja

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Pomočnik mesarja/ Pomočnica mesarja pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:


Oznaka

Strokovni modul

Sklopi

Št. kreditnih točk

M4

Temelji živilstva in prehrane

Vsi sklopi

9

M8

Priprava živil živalskega izvora

Vsi sklopi

8

M17

Mesarstvo

Vsi sklopi

18

7.4. Čistilec/čistilka prostorov

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Čistilec/čistilka prostorov pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:


Oznaka

Strokovni modul

Sklopi

Št. kreditnih točk

M2

Čiščenje in urejanje prostorov

Vsi sklopi

9

M24

Vzdrževanje in higiena delovnih prostorov

Vsi sklopi

9

7.5. Pomočnik / pomočnica oskrbnica

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Pomočnik/ pomočnica oskrbnica pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:


Oznaka

Strokovni modul

Sklopi

Št. kreditnih točk

M1

Komunikacija na delovnem mestu

Vsi sklopi

6

M2

Čiščenja in urejanje prostorov

Vsi sklopi

9

M5

Kuhanje in strežba

Vsi sklopi

8

M25

Vzdrževanje in izdelava enostavnih tekstilnih izdelkov

Vsi sklopi

9