A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH (DV) - 2022
Naziv poklicne izobrazbe: pomočnik v tehnoloških procesih/pomočnica v tehnoloških procesih

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

Program, prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju, dodatno omogoča dijakom, da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Trajanje izobraževanja v letih:
Izobraževalni program traja 2 leti.

3.2. Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami (KT):
Izobraževalni program je ovrednoten s 125 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka predmeta/
modula

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustni odgovori

Pisni izdelki

Izdelek oziroma storitev in zagovor

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Madžarščina I, Madžarščina II

x

x

 

 

P3

Matematika

x

x

 

 

P4

Družboslovje in naravoslovje

x

 

 

 

P5

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Tehniško sporazumevanje

 

 

x

 

M2

Rokovanje s stroji in napravami

 

 

x

 

M3

Vzdrževanje strojev in naprav

 

 

x

 

M4

Upravljanje strojev in naprav

 

 

x

 

M5

Preoblikovanje materialov

 

 

x

 

M6

Litje materialov

 

 

x

 

M7

Izdelava in vzdrževanje električnih inštalacij

 

 

x

 

M8

Mehatronski sklopi

 

 

x

 

M9

Temeljna ličarska dela

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika v skladu z izvedbenim kurikulom šole, in so opravili vse obveznosti drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela (aktivno državljanstvo in interesne dejavnosti) in praktičnega usposabljanja z delom.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

-