B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH/NPI/GIB/2008

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število  kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

202

8

P2

Matematika

obvezno

202

9

P3

Družboslovje in naravoslovje

obvezno

272

12

P4

Športna vzgoja

obvezno

202

5

Skupaj A

 

878

34

B – Strokovni moduli

M1

Tehniško sporazumevanje

obvezno

202

8

M2

Rokovanje s stroji in napravami

obvezno

404

18

M3

Vzdrževanje strojev in naprav

izbirno

606

24

M4

Upravljanje strojev in naprav

  izbirno

606

24

M5

Preoblikovanje materialov

izbirno

606

24

M6

Litje materialov

izbirno

606

24

M7

Izdelava in vzdrževanje električnih inštalacij

izbirno

606

24

M8

Mehatronski sklopi

izbirno

606

24

Skupaj B

 

1212

50

Od tega:
C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

872

28

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

6

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

4

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

448

24

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2538

108

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1024

34

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2698

112

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2850

118

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

101

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

110

 

Pojasnila k predmetniku:
Izbirni strokovni moduli: šola oz. dijak izbere enega izmed izbirnih strokovnih modulov od M3 do M8.

2. DEJAVNOSTI ZA DOSEGANJE OPTIMALNEGA RAZVOJA

Dejavnosti
Gibalna oviranost kot posledica nepravilnega delovanja živčno mišičnega sistema ovira dijaka v procesu učenja. Gibalno ovirani dijaki zato potrebujejo dejavnosti, ki v smislu rehabilitacije zmanjšujejo ovire same, razvijejo nove veščine in spretnosti psihofizičnega funkcioniranja, gibanja ter komuniciranja preko kompenzacije ter pomagajo dijaku pri razvoju učinkovite organizacije in načinov učenja.
Dijaki z ovirami pri gibanju imajo pogosto še druge motnje, kot na primer motnje vida, sluha, govora. Zaradi ovir in težav v gibanju morajo razviti kompenzacijske mehanizme ter se naučiti uporabljati različne pripomočke in razviti  prilagojene načine učenja.
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja so predpogoj za učinkovito učenje.

Navodila za izvajanje
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja se izvajajo tako, da se upoštevajo individualne značilnosti posameznega  dijaka, njegovi potenciali ter druge psihične in fizične značilnosti. Izvajajo se pol ure na teden izven učnih ur v času pred ali po pouku oziroma v času, ko ni pouka.

Dejavnosti za optimalni razvoj vsebujejo aktivnosti za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter pomoč pri učenju. Izvajajo jih  usposobljeni specializirani  učitelji.

3. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

4. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Družboslovje in naravoslovje

učitelj

družboslovje: visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije
naravoslovje: visokošolska izobrazba iz fizike, biologija ali kemije

P4

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Tehniško sporazumevanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva elektrotehnike, metalurgije ali elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednješolska izobrazba iz strojništva, elektrotehnike ali metalurgije

M2

Rokovanje s stroji in napravami

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva, elektrotehnike ali metalurgije

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednješolska izobrazba iz strojništva, elektrotehnike ali metalurgije

M3

Vzdrževanje strojev in naprav

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali metalurgije

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednješolska izobrazba iz strojništva, elektrotehnike ali metalurgije

M4

Upravljanje strojev in naprav

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali metalurgije

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva ali metalurgije

M5

Preoblikovanje materialov

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali metalurgije

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva ali metalurgije

M6

Litje materialov

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali metalurgije

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva ali metalurgije

M7

Izdelava in vzdrževanje električnih inštalacij

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz elektrotehnike

M8

Mehatronski sklopi

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz elektrotehnike ali mehatronike

poleg navedene izobrazbe morajo učitelji imeti defektološko dokvalifikacijo.