B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: Pomožni administrator (slepi in slabovidni) / NPI / 2016

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

202

8

P2

Matematika

obvezno

202

9

P3 

Družboslovje in naravoslovje

obvezno

272

12

P4

Športna vzgoja

obvezno

202

5

Skupaj A

 

878

34

B – Strokovni moduli

M1

Delo v pisarni in uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije

obvezno

370

16

M2

Strojepisje in obdelava besedil

obvezno

338

14

M3

Administrativno poslovanje

izbirno

252

10

M4

Poslovni bonton

izbirno

252

10

M5

Poslovno okolje

izbirno

252

10

Skupaj B

 

1212

50

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

872

24

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

152

7

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

4

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

448

23

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2538

107

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1024

31

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2698

111

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2850

118

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

102

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:
Dijak izbere dva strokovna modula izmed M3, M4 in M5.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih. Če praktičnega usposabljanja z delom ni mogoče organizirati niti v medpodjetniških izobraževalnih centrih, se le-to izjemoma izvaja v šolskih delavnicah.

3. ZNANJA IZVAJALCEV

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

4. ZNANJE  IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Izvajalec

Znanja s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P3

Družboslovje in naravoslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine, geografije, sociologije, fizike, biologije ali kemije

P4

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Delo v pisarni in uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, informatike, računalništva, organizacije, upravljanja, uprave ali poslovanja

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja ekonomije, organizacije, upravljanja, uprave ali poslovanja

M2

Strojepisje in obdelava besedil

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, organizacije, upravljanja, uprave ali poslovanja

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja ekonomije, organizacije, upravljanja, uprave ali poslovanja

M3

Administrativno poslovanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, informatike, računalništva, organizacije, upravljanja, uprave ali poslovanja

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja ekonomije, organizacije, upravljanja, uprave ali poslovanja

M4

Poslovni bonton

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, organizacije, upravljanja, uprave ali poslovanja

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja ekonomije, organizacije, upravljanja, uprave ali poslovanja

M5

Poslovno okolje

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, informatike, računalništva, organizacije, upravljanja, uprave ali poslovanja

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja ekonomije, organizacije, upravljanja, uprave ali poslovanja

4.3. Dejavnosti, ki so potrebne za optimalni razvoj mladostnika, in navodila za izvajanje

Dejavnosti
Slepota in slabovidnost močno ovirata dijaka v procesu učenja, ker je ena ključnih senzornih poti prekinjena ali ovirana. Zato slepi in slabovidni dijaki potrebujejo dejavnosti, ki v smislu rehabilitacije zmanjšujejo ovire same, razvijejo nove veščine in spretnosti komuniciranja preko kompenzacije ter pomagajo dijaku pri razvoju učinkovite organizacije in načinov učenja.
Slepi in slabovidni dijaki imajo različne ovire pri sporazumevanju. Zaradi ovir in težav v sporočanju oziroma razumevanju morajo razviti kompenzacijske mehanizme ter se naučiti uporabljati različne pripomočke in razviti prilagojene načine učenja.
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja so predpogoj za učinkovito učenje.

Navodila za izvajanje
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja se izvajajo tako, da upoštevajo individualne značilnosti posameznega dijaka, njegove potenciale ter druge psihične in fizične značilnosti. Izvajajo se pol ure na teden izven učnih ur v času pred ali po pouku oziroma v času, ko ni pouka.
Dejavnosti za optimalni razvoj vsebujejo aktivnosti za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter pomoč pri učenju. Izvajajo jih usposobljeni specializirani  učitelji.