B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: POMOŽNI ADMINISTRATOR/NPI/GIB/2008


Oznaka

Programske enote

Obvezno
/izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

202

8

P2

Matematika

obvezno

202

9

P3

Družboslovje in naravoslovje

obvezno

272

12

P4

Športna vzgoja

obvezno

202

5

Skupaj A

 

878

34

B – Strokovni moduli

M1

Delov v pisarni in uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije

obvezno

370

16

M2

Strojepisje in obdelava besedil

obvezno

338

14

M3

Administrativno poslovanje

izbirno

252

10

M4

Poslovni bonton

izbirno

252

10

M5

Poslovno okolje

izbirno

252

10

Skupaj B

 

1212

50

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

872

28

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

6

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

4

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

448

24

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2538

108

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1024

34

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2698

112

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2850

118

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

101

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

 5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

110

 

Pojasnila k predmetniku:
Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak izbere dva strokovna modula izmed M3, M4 in M5.

2. DEJAVNOSTI  ZA DOSEGANJE OPTIMALNEGA RAZVOJA

Dejavnosti

Gibalna oviranost kot posledica nepravilnega delovanja živčno mišičnega sistema ovira dijaka  v procesu učenja. Gibalno ovirani dijaki zato potrebujejo dejavnosti, ki v smislu rehabilitacije zmanjšujejo ovire same, razvijejo nove veščine in spretnosti psihofizičnega funkcioniranja, gibanja ter komuniciranja preko kompenzacije ter pomagajo dijaku pri razvoju učinkovite  organizacije in načinov učenja.
Dijaki z ovirami pri gibanju imajo pogosto še druge motnje, kot na primer motnje vida, sluha, govora. Zaradi ovir in težav v gibanju morajo razviti kompenzacijske mehanizme ter se naučiti uporabljati različne pripomočke in razviti prilagojene načine učenja.
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja so predpogoj za učinkovito učenje.

Navodila za izvajanje

Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja se izvajajo tako, da se upoštevajo individualne značilnosti posameznega  dijaka, njegovi potenciali ter druge psihične in fizične značilnosti. Izvajajo se pol ure na teden izven učnih ur v času pred ali po pouku oziroma v času, ko ni pouka.
Dejavnosti za optimalni razvoj vsebujejo aktivnosti za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter pomoč pri učenju. Izvajajo jih usposobljeni specializirani  učitelji.

3. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

4. ZNANJE  IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz  slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Družboslovje in naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije, zgodovine, geografije, kemije, biologije, živilske tehnologije, tekstilne tehnologije ali agronomije

P4

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba  iz športne vzgoje

M1

Delo v pisarni in uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije

učitelj

 

visokošolska izobrazba iz ekonomije, informatike in računalništva ali upravnega in poslovnega področja

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz ekonomije ali upravnega in poslovnega področja

M2

Strojepisje in obdelava besedil

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz ekonomije ali upravnega in poslovnega področja

M3

Administrativno poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, informatike in računalništva ali upravnega in poslovnega področja

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz ekonomije ali upravnega in poslovnega področja

M4

Poslovni bonton

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz ekonomije ali upravnega in poslovnega področja

M5

Poslovno okolje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, informatike in računalništva ali upravnega in poslovnega področja

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz ekonomije ali upravnega in poslovnega področja

poleg navedene izobrazbe morajo učitelji imeti defektološko dokvalifikacijo.