A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: POMOŽNI ADMINISTRATOR (GIB)
Prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, prilagojen za gibalno ovirane dijake.
Naziv strokovne izobrazbe: pomožni administrator/pomožna administratorka

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja tri leta.
Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

Obrazložitev podaljšanja trajanja izobraževanja
Trajanje izobraževanje se podaljšuje na tri leta zato, ker so za gibalno ovirane dijake, ki se vpisujejo v ta program,  značilni razvojni zaostanki na številnih področjih, kot so telesno, socialno, čustveno, kognitivno, osebnostno področje. Pri tem moramo upoštevati še naravo številnih psihofizičnih težav, problemov in oviranosti, ki nastajajo zaradi družinskih situacij, v katerih so se znašli, ter širših občestvenih oziroma družbenih pojavov, kot so predsodki, stereotipi in zavračanje.
Zaradi medsebojnih vplivov teh in drugih zelo kompleksnih dejavnikov, ki posredno ali neposredno vplivajo na njihov duševni, duhovni, mentalni in telesni razvoj ter nemajhnih problemov, povezanih z občasnimi zahtevnimi medicinskimi posegi z dolgotrajno rehabilitacijo, niso v polni meri zmožni redno in učinkovito izpolnjevati obveznosti, ki jih prednje postavlja srednje poklicno izobraževanje. Poleg rednega kurikuluma se vključujejo v različne terapevtske obravnave ter druge storitve s področja osebne nege, psihologije, psihoterapije, logopedije, socialnega dela, ki posegajo v njihov prosti čas. To pomeni, da poleg vseh pozitivnih učinkov, ki jih sprožajo, vendarle dodatno prispevajo k utrujenosti in včasih celo zasičenosti, zato jih skušamo s podaljšanjem trajanja izobraževanja razbremeniti.

Tedensko obveznost tako znižujemo na osemindvajset šolskih ur ali celo manj in s tem ustvarjamo primerne pogoje, s pomočjo katerih bodo nadoknadili opisane zaostanke, in omogočamo optimalne možnosti, da bodo uspešni in učinkoviti ter  ustrezno pripravljeni na nadaljevanje šolanja ali na morebitno zaposlitev.

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oziroma
storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

 

 

 

P3

Družboslovje in naravoslovje

x

 

 

 

P4

Športna vzgoja

 

 

 

prilagojeno ocenjevanje

M1

Delo v pisarni in uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije

 

 

x

 

M2

Strojepisje in obdelava besedil

 

 

x

 

M3

Administrativno poslovanje

 

 

x

 

M4

Poslovni bonton

 

 

x

 

M5

Poslovno okolje

 

 

x

 

Ocenjevanje znanja dijakov se prilagodi individualno glede na posameznega dijaka (bodisi pisno bodisi ustno oziroma drugo), kar je posebej opredeljeno v individualiziranem programu.

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1.Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.
Za dijake z individualnimi učnimi pogodbami je za napredovanje iz drugega v tretji letnik pogoj opravljanje vmesnega preizkusa.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:

Dijaki imajo pravico opravljati zaključni izpit pod posebnimi pogoji.

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program ne omogoča pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij.