A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ
Naziv poklicne izobrazbe: preoblikovalec/preoblikovalka tekstilij

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju dijakom), da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Družboslovje in naravoslovje

x

 

 

 

P4

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Poznavanje tekstilstva

x

 

 

 

M2

Preoblikovanje tekstilij

 

 

x

 

M3

Enostavni tekstilni izdelki

 

 

x

 

M4

Vzdrževanje tekstilij

 

 

x

 

M5

Ročna dela

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in modulov letnika izvedbenega kurikula šole, so opravili vse obveznosti sprejetih vsebin interesnih dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program ne omogoča pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij.