POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 20. 6. 2003.

1. IME PREDMETA

POSLOVNA INFORMATIKA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

  -

56

56

skupaj

 -

56

56

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijaki:


4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

UREJANJE PREGLEDNIC

 • zna samostojno uporabljati program za vnos, oblikovanje, shranjevanje in posredovanje poslovnih informacij v obliki preglednic in grafikonov;
 • izvršuje matematične in logične operacije z uporabo formul in funkcij;
 • analizira urejene podatke in razloži pridobljene informacije;
 • ponazori rezultate z ustreznimi grafikoni;
 • analizira učinke spreminjanja podatkov v preglednici;
 • povezuje podatke v preglednici, med preglednicami in jih izmenjuje z drugimi programi;
 • pripravi skupno rabo podatkov;
 • uporabi program za urejanje preglednic kot orodje za reševanje konkretnih informacijskih problemov.
 • razvija podjetnost in čuti povezavo med poslovnimi funkcijami;
 • ekonomičnost.
 • zna glede na vsebino podatkov izbrati primerno vrsto grafikona:
 • računa z enostavnimi in zahtevnejšimi formulami, uporablja ugnezdene funkcije;
 • uporablja vgrajene funkcije za obdelavo podatkov (časovne, matematične, statistične funkcije, funkcije z znaki, logične, finančne funkcije);
 • uporablja absolutno in relativno naslavljanje:
 • ureja podatke v preglednici (razvrščanje, sledenje podatkom, filtriranje podatkov, uporaba obrazca za vnos, iskanje podatkov, posebno lepljenje);
 • iz danih podatkov pripravi različne scenarije;
 • izdela poročila (uporaba orisov povzetkov in združenih poročil);
 • izdela prilagojeno poročilo z vrtino tabelo.
 • OMREŽJA

 • zna izmenjavati podatke na lokalnem omrežju;
 • zna izmenjavati podatke v globalnem omrežju.
 • razvija samoiniciativnost in odgovornost;
 • pridobiva znanje o pomembnosti izmenjave podatkov.
 • v lokalnem omrežju pošilja podatke, jih obdela in pošlje drugemu uporabniku;
 • išče podatke po svetovnem spletu, jih shrani in uporabi.
 • PODATKOVNE BAZE

 • spozna pomen urejenih podatkov;
 • opredeli osnovne pojme baz podatkov;
 • se nauči osnovnih funkcij dela z bazo podatkov;
 • zna oblikovati tabelo, določiti ključ;
 • zna določiti lastnosti podatkovnih polj.
 • zna izdelati enostavni obrazec;
 • razume pomen posameznih delov obrazca;
 • zna poiskati podatek;
 • zna izdelati enostavno poizvedbo in jo shraniti;
 • razume iskanje informacij z več kriteriji;
 • zna predstaviti podatke v obliki poročila;
 • zna spreminjati izgled poročila in ga natisniti.
 • pozna uvoz podatkov iz različnih virov;
 • zna dodajati nove tabele v bazo in vzpostaviti odnose med tabelami;
 • zna izdelati dodatni obrazec za pomoč pri vnosu podatkov;
 • zna izdelati poizvedbo na osnovi več tabel.
 • razvija samostojnost in iniciativnost;
 • pridobiva dobre delovne navade in osebno odgovornost;
 • razvija natančnost in zanesljivost.
 • načrtuje novo bazo podatkov;
 • določa tipe podatkov, urejenost tabel, ključ;
 • izdela tabele, oblikuje podatke v tabeli ter jim določi lastnosti;
 • pripravi obrazec za vnos podatkov;
 • dodaja in spreminja lastnosti različnim predmetom obrazca;
 • izdela različne poizvedbe in jih shrani;
 • določi iskalne pogoje ter izpis polj.
 • UREJANJE BESEDIL

 • pozna uvoz podatkov iz različnih virov;
 • spozna pomen avtomatizacije oblikovanja poslovnih pisem;
 • spozna prednosti nalepk;
 • spozna smisel združevanja dokumentov različnih avtorjev;
 • spozna smisel pripravljenih predlog.
 • razvija čut za oblikovanje in razporejanje;
 • razvija smisel za avtorstvo.
 • obvlada spajanje dokumentov;
 • pripravi tabele z naslovi, opisi artiklov( preglednica ali podatkovna baza) in jih tiska kot nalepke.
 • MULTIMEDIJSKA PREDSTAVITEV

 • razume pomen multimedijske predstavitve informacij;
 • spozna vsebino dobre predstavitve;
 • spozna osnovne korake pri pripravi predstavitve.
 • pripravi načrt za izdelavo lastne predstavitve;
 • pripravi vsebinsko zasnovo predstavitve;
 • pripravi oblikovno zasnovo predstavitve;
 • se pripravi na izvedbo predstavitve.
 • razvija strokovnost in natančnost, komunikativnost;
 • razvija samostojnosti pri delu, kreativne sposobnosti;
 • določa ključne informacije, ki jih vsebuje predstavitev;
 • določa različne predstavitvene učinke;
 • išče in vključi podatke iz lokalnega ali globalnega omrežja;
 • opredeli vsebino in potek predstavitve;
 • uporabi pisanje ali uvoz podatkov iz različnih virov;
 • izvede predstavitev.

 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Zanje se preverja in ocenjuje:

  Pogoj, ki ga morajo dijaki izpolniti za opravljanje izpita so opravljene vaje.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Povezava s predmetom

  Predmet

  Znanja

  Gospodarsko poslovanje

 • podjetje;
 • Računovodstvo

 • kalkulacije;
 • evidenca zalog blaga;
 • prodaja;
 • davki;
 • Poslovna matematika

  Statistika

 • sklepni račun;
 • verižni račun;
 • razdelilni račun;
 • zmesni račun;
 • procentni račun;
 • kalkulacije;
 • obrestni in obrestno obrestni račun;
 • prikazovanje statističnih podatkov;
 • strukture;
 • statistični koeficienti;
 • indeksi;
 • frekvenčne porazdelitve;
 • srednje vrednosti;
 • mere variabilnosti;
 • analiza časovnih vrst;