POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 20. 6. 2003.

1. IME PREDMETA

POSLOVNA MATEMATIKA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

28

28

56

skupaj

28

28

56

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

VERIŽNI RAČUN

 • pozna verižni račun kot posebno obliko sklepnega računa
 • pozna tuje merske in denarne enote
 • pozna pogoje za uporabo verižnega računa
 • pozna pravila za sestavo verige in izvedbo verižnega računa
 • prepozna in oceni rešljivost dane sklepne naloge z metodo verižnega računa.
 • iz množice premosorazmernih količin s pomočjo verige izračuna neznano količino;
 • v verigo oziroma izračun vključi tudi relativne (procentne) podatke o različnih stroških, popustih ipd.;
 • zna brati in uporabljati tečajno listo;
 • zna pretvarjati domače in tuje merske enote med seboj;
 • Razvija odgovornost.
 • Reševanje nalog iz verižnega računa.
 • PROCENTNI RAČUN

 • pozna pojme: celota,delež, procentna (promilna) mera, povečana oziroma pomanjšana celota in njihove medsebojne relacije
 • pozna različne možnosti reševanja problemov procentnega računa: sklepanje na enoto, sorazmerje, veriga, zapis linearne enačbe
 • smiselno analizira podatke in njihovo vlogo v procentnem oziroma promilnem računu;
 • zna z ustreznimi računskimi postopki (sklepanje, zapis enačbe ipd.) reševati probleme procentnega oziroma promilnega računa;
 • interpretira izračunani rezultat;
 • Razvija strokovnost.
 • Razvija odgovornost.
 • Reševanje nalog iz procentnega računa.
 • OBRESTNI RAČUN

  Osnovni pojmi obrestnega računa

 • pozna in razume osnovne obrestne količine: obresti, glavnica, obrestna mera, čas obrestovanja
 • pozna vsebinsko razliko med dekurzivnim in anticipativnim obrestovanjem
 • pozna razliko med navadnim in obrestnim obrestovanjem
 • loči različne vrste oziroma metode obrestovanj in njihovo uporabnost v računski praksi;
 • zna odčitati oziroma določiti obrestne;
 • količine: obrestna mera, začetna ter končna vrednost glavnice, čas obrestovanja (leta, meseci, dnevi);
 • izračuna obresti ter končno;
 • vrednost glavnice za različne načine štetja obrestovalnega časa;
 • Razvija strokovnost.
 • Razvija občutek za varčnost.
 • Razvija odgovornost.
 • Razvija zanesljivost.
 • Reševanje nalog iz navadnega obrestnega računa.
 • Navadni obrestni račun

 • pozna osnovne računske relacije med količinami obrestnega računa: izračun obresti, izračun končne vrednosti glavnice
  •  pozna pojem diskonta
 • izračuna katerokoli obrestno količino iz množice znanih obrestnih količin;
 • •  izračuna diskontirano vrednost glavnice;

  OBRESTNO OBRESTNI RAČUN

  Dekurzivno obrestovanje

 • pozna osnovne značilnosti dekurzivnega načina obrestovanja
 • pozna pojem kapitalizacije obresti
 • pozna vsebinsko razliko med relativnim in konformnim načinom obrestovanja
 • pozna računske relacije med količinami dekurzivnega obrestno obrestnega računa
 • pozna pojem in pogoje uporabe mešanega (interkalarnega) obrestovanja
 • izračuna relativni in konformni dekurzivni obrestovalni faktor;
 • izračuna končno in začetno vrednost glavnice, čas obrestovanja ter obrestno mero pri dekurzivnem načinu obrestovanje;
 • izračuna končno vrednost glavnice z uporabo mešanega (interkalarnega) obrestovanja;
 • izračuna končno vrednost glavnice v pogojih spreminjajoče obrestne mere ter spreminjajoče kapitalizacije;
 • Razvija strokovnost.
 • Razvija občutek za varčnost.
 • Razvija odgovornost.
 • Razvija zanesljivost.
 • Reševanje nalog iz dekurzivnega obrestno obrestnega računa.
 • Anticipativno obrestovanje

 • pozna osnovne značilnosti anticipativnega načina obrestovanja
 • pozna vsebinsko razliko med relativnim in konformnim načinom obrestovanja
 • pozna računske relacije med količinami anticipativnega obrestno obrestnega računa
 • pozna pojem ekvivalentna obrestna mera
 • izračuna relativni in konformni anticipativni obrestovalni faktor;
 • izračuna končno in začetno vrednost glavnice, čas obrestovanja ter obrestno mero pri anticipativnem načinu obrestovanja;
 • izračuna končno vrednost glavnice v pogojih spreminjajoče obrestne mere ter spreminjajoče kapitalizacije;
 • dano dekurzivno oziroma anticipativno obrestno mero pretvori v ekvivalentno anticipativno oziroma dekurzivno obrestno mero;
 • Reševanje nalog iz anticipativnega obrestno obrestnega računa.
 • PERIODIČNE VLOGE IN RENTE

  Periodične vloge

 • pozna pojem periodična vloga
 • razume pojem prenumerandna oziroma postnumerandna periodična vloga
 • pozna pojem in postopek izračuna nadomestne periodične vloge
 • niz periodičnih vlog zna predstaviti na časovni premici;
 • izračuna skupno končno vrednost prenumerandnih oziroma postnumerandnih periodičnih vlog;
 • izračuna sedanjo vrednost prenumerandnih oziroma postnumerandnih periodičnih vlog;
 • izračuna nadomestno periodično vlogo pri mešanem obrestovanju;
 • Rente

 • pozna pojem rente
 • pozna različne vrste rent
 • (neposredna, odložena, večna renta)
 • pozna pojem in postopek izračuna nadomestne rente
 • iz danega začetnega denarnega sklada izračuna prenumerandno oziroma postnumerandno rento;
 • izračuna skupno končno vrednost prenumerandnih oziroma postnumerandnih rent;
 • izračuna sedanjo vrednost prenumerandnih oziromaposnumerandnih rent;
 • izračuna nadomestno rento pri mešanem obrestovanju;
 • iz sklada, ustvarjenega z varčevanjem s periodičnimi vlogami,zna izračunati rento;
 • izračuna večno rento;
 • Razvija natančnost pri preštevanju kapitalizacijskih obdobij.
 • Reševanje nalog iz periodičnih vlog, rent ter kombiniranih nalog iz vlog in rent.
 • POSOJILA

 • pozna pojem amortizacijski načrt
 • pozna pojem anuiteta, razdolžnina, ostanek dolga
 • izračuna anuiteto pri obročnem načinu odplačevanja posojila;
 • sestavi amortizacijski načrt pri obročnem načinu odplačevanja posojila;
 • direktno izračuna vrstico amortizacijskega načrta pri obročnem načinu odplačevanja posojila;
 • Razvija natančnost, zanesljivost ter odgovornost pri izračunavanju anuitete ter sestavljanju amortizacijskega načrta.
 • Sestavljanje amortizacijskega načrta pri obročnem ter anuitetnem načinu odplačevanja posojila.
 • Obročni način odplačevanja posojil

  Anuitetni način odplačevanja posojil

 • izračuna anuiteto pri anuitetnem načinu odplačevanja posojila;
 • sestavi amortizacijski načrt pri anuitetnem načinu odplačevanja posojila;
 • direktno izračuna vrstico amortizacijskega načrta pri anuitetnem načinu odplačevanja posojila;
 • izračuna novo anuiteto pri konverziji posojila.
 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Znanje se preverja in ocenjuje:

  Pogoj, ki ga morajo dijaki izpolnjevati za opravljanje izpita so opravljene vaje.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

  Predmet

  Znanja

 • verižni račun
 • Gospodarsko poslovanje

 • prodajna pogodba;
 • plačilni promet
 • notranja in mednarodna trgovina ter posredniki
 • procentni račun
 • Računovodstvo,
  Poslovna informatika

 • kalkulacije
 • kalkulacije z Excelom
 • obrestnoobrestni račun
 • Poslovna informatika

 • amortizacijski načrt v Excelu