POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 20. 6. 2003.

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 -

196

196

skupaj

 -

196

196

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Osnove strojepisja, uporaba tipkovnice

 • seznanjati se z osnovami strojepisja oziroma tipkovnice;
 • obvladovati 10-prstno tehniko tipkanja in ustreznega računalniškega orodja za urejanje teksta;
 • Razvijati zanesljivost pri delu in kooperativnost ter s tem sposobnost enakopravnega in tvornega vključevanja v delo podjetja.
 •  

  Prepisovalne vaje

   

   

   

 • hitrostni testi
 • nareki
 • utrjevati tehniko tipkanja in ugotavljati napake;
 • Pridobivati zanesljivost pri delu in s tem tudi samozavest.
 •  

  Predloge

   

   

   

 • uporaba obstoječih shem za poenostavljeno oblikovanje npr. poslovnih dopisov
 • postopek za izdelavo nove predloge
 • spreminjanje že pripravljene predloge
 • pridobivati spretnost poenostavljenega oblikovanja poslovnih dopisov;
 • Večati poklicno učinkovitost in s tem samozavest ter razvijati odgovornost.
 •  

  Auto-text oziroma samobesedilo ter izdelava prošenj in življenjepisa

   

   

   

 • izdelava samobesedila
 • vstavljanje samobesedila v dokument
 • brisanje samobesedila
 • splošna pravila, kako sestaviti prijavo na razpis za zaposlitev, prošnjo za napredovanje, življenjepis, …
 • pridobivati sposobnost za samostojno sestavljanje in oblikovanje prošenj, življenjepisa, …;
 • Razvijati in pridobivati sposobnost predstavljanja in nastopanja ter vključevanja v novo okolje.
 • Razvijati samostojnost.
 •  

  Oblikovanje poslovnih dopisov

   

   

   

 • oblikovanje povpraševanj
 • oblikovanje ponudb
 • oblikovanje naročil
 • oblikovanje urgenc
 • oblikovanje reklamacij
 • pridobiti sposobnost oblikovanja poslovnih dopisov;
 • Pridobivati sposobnost kultiviranega in strokovno korektnega sporazumevanja s poslovnimi partnerji ter razvijati samostojnost.
 •  

 • Oblikovanje vabill in zapisnikov
 •  

 • Razvijati zavest o strokovni odgovornosti in zahtevah kvalitetnega dela oziroma storitve.
 •  

  Spajanje dokumentov

   

   

   

 • oblikovanje dokumentov, ki jih je treba poslati npr. na različne naslove
 • načini spajanja dokumentov z bazo naslovnikov
 • pridobivati spretnost učinkovitega oblikovanja podobnih dopisov za različne naslovnike;
 • Večati poklicno sposobnost in samostojnost ter razvijati odgovornost.
 •  

  Izdelava tabele

   

   

   

 • oblikovanje tabel - vnos besedila in obdelava podatkov v tabeli
 • Samooblikovanje tabel
 • jasna in pregledna predstavitev bistvenih podatkov s tabelami in diagrami;
 • Pridobivati sposobnost natančne predstavitve kvantitativnih podatkov.
 •  

  Internet; elektronska pošta

   

   

   

 • Internet
 • elektronska pošta
 • Excel
 • izpopolnjevati se v možnostih, ki jih ponujata računalniška mreža Internet in računalniška pošta;
 • pridobivati sposobnost samostojne uporabe elektronske pošte in iskati podatke po mreži Internet;
 • Pridobivati sposobnost osnovnih statističnih izračunov v tabelah in izdelati različne grafe
 • Pridobivati sposobnosti iskanja in vzdrževanja kontaktov ter povezav z možnimi partnerji z najmodernejšo tehnologijo sporazumevanja.
 •  

  UČNO PODJETJE IN PROJEKTNO DELO

  Funkcije dela

   

   

   

 • Priprava dela
 • analizirati organizacijo in delo po posameznih funkcijah podjetja;
 • dokazati pomen priprave dela za uspešno delovanje organizacije;
 • igra vlog;
 • Zavedati se soodgovornosti.
 • Osvajati poklicno identiteto in etiko.
 • Razvijati kooperativnost;
 • Prepoznavati pomen identifikacije posameznika s cilji podjetja.
 • Upoštevati pravila vedenja v delovnem okolju.
 • Video delavnica

 • vodenje tima,
 • priprava dela.
 • Sekretariat (tajništvo)

   

   

   

  Projektno delo iz področja

 • pošta in telekom
 • sprejem strank, tudi v tujem jeziku
 • telefonski pogovori, tudi v tujem jeziku
 • Upoštevanje predpisov o pisarniškem poslovanju v državnih in upravnih organih
 • prepoznati delo sekretariata – tajništva, glavne pisarne;
 • prepoznati delo v tajništvu posameznega podjetja;
 • ugotoviti pomen pisnega in ustnega sporazumevanja;
 • Vodenje dokumentacije – seznam strank, telefonske beležke ipd tudi v tujem jeziku
 • igra vlog, privzemanje »dejanskega« dela;
 • Motivirati za učinkovito delo.
 • Povezovati teoretična znanja različnih premetov.
 • Zavedati se potrebnosti dobre komunikacije za dobro klimo v podjetju
 • Video delavnica: P ogovor s skupino – vodenje.

  Delavnica: D elo tajnice.

   

   

 • Razviti sposobnost delovanja v konfliktnih situacijah.
 • Razviti toleranco in solidarnost, komunikativnost.
 • Prepoznati odnos do poklicnih »skrivnosti«.
 •  

  Kadrovska služba

   

   

   

  Projektno delo s področja

 • sprejem kadrov
 • · spremljanje kadrov
 • Evidence o kadrih
 • povezati delo v kadrovski službi;
 • izpolnjevati posamezne evidence v zvezi s kadri (prisotnost, odsotnost, izobraževanje ipd);
 • Vodenje dokumentacije: obrazci od prijave potrebe po delavcu, zdravniškega pregleda, prijav ZPIZ-u in zdravstvu, delovna knjižica, odjave
 • igra vlog, simulacija konkretnega dogodka
 • (prijava za Zavod za zaposlovanje ali druge zavode, povezane z nastopom službe);
 • Oblikovati sposobnost sodelovanja, soodgovornosti, strpnosti.
 • Spoznati metode reševanja praktičnih problemov.
 • Upoštevati poklicno identiteto in etiko.
 • Video delavnica

 • vodenje problematičnih ljudi,
 • treniranje kadrov,
 • razvoj kadrov.
 • Delavnica

  Delavec v kadrovskem oddelku

  Finančno - računovodska služba

   

   

   

  Projektno delo s področja

 • finančni tokovi in plasiranje sredstev
 • naloge in organizacija računovodske službe v malem podjetju
 • poslovni načrt podjetja
 • razložiti delo v finančno-računovodski službi;
 • usposobiti za delo v finančni in računovodski službi;
 • sestavljati in knjižiti računovodske listine (blagajniški prejemek, izdatek, dnevnik; plačilni nalog, obvestilo banke, prejeti in izdani računi ipd)
 • sestavljati temeljne računovodske izkaze za s.p.;
 • igra vlog: sestavljalec, podjetnik, revizor;
 • Uporabiti sposobnosti natančnosti, previdnosti, odgovornosti,
 • Razvijati poštenost.
 • Ugotoviti pomen sodelovanja z drugimi službami.
 • Pokazati kooperativnost, iniciativnost,
 • Upoštevati standarde.
 • Razviti zavest o strokovni odgovornosti in zahtevah kvalitetnega poklicnega dela.
 • Video delavnica

  Finančna teorija v praksi.

  Delavnica

  Računovodja s.p.

  Nabava

   

   

   

  Projektno delo s področja

  nabava in izdelava dokumentacije zanjo

 • opredeliti delo nabavne službe;
 • znati izdelati kalkulacijo, naročilo;
 • pridobiti sposobnost obnašanja na nabavnem trgu in izpolniti vso potrebno dokumentacijo;
 • igra vlog, simulacija dogodkov v zvezi z nabavo;
 • Biti natančen, previden, ugotoviti pomen načrtovanja v povezavi z razpoložljivimi sredstvi.
 • Razviti komunikativnost, sposobnost delovanja v konfliktnih situacijah.
 • Video delavnica

 • pogajanje 1,2,
 • po telefonu do naročila.
 • Delavnica: nabava surovin.

   

   

  Razviti kooperativen odnos do sedelavcev in strank.

   

  Prodaja

   

   

   

  Projektno delo s področja

 • prodaja in izdelava dokumentacije zanjo
 • opisati delo prodajne službe;
 • sestaviti oddajnico;
 • izstaviti račun, spremljati plačilo;
 • navezovati poslovne stike s partnerji;
 • ugotoviti pomen previdnosti pri izbiri partnerjev;
 • igra vlog, simulacija dogodkov v zvezi s prodajo;
 • pridobiti sposobnost obnašanja na prodajnem trgu in
 • izpolniti vso potrebno dokumentacijo;
 • Povezovati teoretična znanja različnih predmetov.
 • Razviti komunikativnost, sposobnost delovanja v konfliktnih situacijah.
 • Upoštevati poklicno etiko in odnos do poklicnih »skrivnosti«.
 • Video delavnica

 • misli ali potoni,
 • konkurenčni marketing.
 • Delavnica

  Prodaja storitve.

  Timsko delo in socialni kontakti

   

   

   

 • sporazumevanje
 • oblikovanje tima
 • Projektno delo s področja

 • pravila vedenja
 • poslovni protokol
 • delovno vzdušje
 • oblikovanje tima v konkretni situaciji
 • opredeliti vlogo in cilje timskega dela z vsemi oblikami sporazumevanja;
 • povezati se v timsko delo in  izpopolniti socialne povezave;
 • v praksi znati uporabiti veščine timskega dela in socialnih povezav ter jih razvijati;
 • vaje sporazumevanja;
 • iskati vloge posameznika v timu;
 • pridobivati sposobnosti medsebojnih odnosov;
 • Razviti motivacijo za delo, komunikativnost,
 • Kooperativnost, iniciativnost.
 • Razviti motivacijo za samoizobraževanje.
 • Osvajati socialne kontakte in solidarnost.
 • Upoštevati življenjsko zrelost, toleranco.
 • Upoštevati veščine delovanja v konfliktnih situacijah.
 • Prepoznati in razumeti svojo vlogo v timu
 • Video delavnica

  V iskanju popolnosti.

  Oblikovanje tima

  Delavnica

 • sporazumevanje,
 • oblikovanje tima
 • Prepoznavanje vlog v timu.
 • Razvijanje sposobnosti za povezanost z drugimi člani tima

   

   

   

 • razvijanje osebnostnih lastnosti
 • Projektno delo s področja

 • govorica telesa
 • kultura vseh oblik sporazumevanja
 • človek v razmerju do soljudi
 • človek v razmerju do sebe
 • analizirati znanja in spretnosti;
 • spoznavati metode reševanja praktičnih primerov;
 • v praksi biti voljna osebnost;
 • igra vlog - dejanski primer iz prakse;
 • spodbujati inovativnost in odzivanje v različnih praktičnih oziroma netipičnih poklicnih situacijah.
 • Razvijati osebnostne lastnosti:
 • Sodelovanje, potrpežljivost, soodgovornost, solidarnost, delovanje v konfliktnih situacijah, življenjska zrelost.
 • Usposabljati se za samostojno in učinkovito delo ter motivirati se za samoizobraževanje.
 • Spoznavati socialne odnose v podjetju.
 • Video delavnica

  To bo mene bolj prizadelo kot vas.

  Delavnica

  Povezanost z drugimi člani tima.

  Komunikacijske vaje (tržnica, nastop, govorec ipd)

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V okviru praktičnega pouka izdelajo seminarsko oziroma projektno nalogo ter jo zagovarjajo.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • auto-text oziroma samobesedilo ter izdelava prošenj in življenjepisa
 • oblikovanje poslovnih dopisov
 • funkcije podjetja - priprava dela
 • sekretariat (tajništvo)
 • kadrovska služba
 • finančno - računovodska služba
 • nabava
 • prodaja
 • sporazumevanje
 • razvijanje sposobnosti za povezanost z drugimi člani tima
 • Gospodarsko poslovanje
 • podjetje;
 • prodajna pogodba, sklepanje, veljavnost, korespondenca in komuniciranje;
 • trgovina - notranja, zunanja in posredniki;
 • marketing;
 • menedžment;
 • gospodarstvo in gospodarjenje;
 • podjetje trgovina-notranja, zunanja in posredniki;
 • storitvene dejavnosti, bančništvo, zavarovanje, transport, turizem in gostinstvo;
 • marketing;
 • · menedžment;
 • sekretariat (tajništvo)
 • kadrovska služba
 • finančno - računovodska služba
 • nabava
 • prodaja
 • Računovodstvo
 • pojmovanje računovodstva, medsebojna povezanost ekonomskih kategorij, knjigovodske listine in poslovne knjige;
 • knjiženje poslovnih sprememb;
 • terjatve in obveznosti;
 • osnovna sredstva;
 • material;
 • drobni inventar;
 • stroški dela;
 • materialni in nematerialni stroški;
 • predračuni in obračuni stroškov po stroškovnih mestih;
 • kalkulacije v proizvodnji;
 • evidenca zalog blaga;
 • prodaja proizvodov, blaga in storitev;
 • davki;
 • ugotavljanje poslovnega izida;
 • sekretariat (tajništvo)
 • kadrovska služba
 • finančno - računovodska služba
 • nabava
 • prodaja
 • Poslovna matematika
 • Statistika
 • sklepni račun;
 • verižni račun;
 • razdelilni račun;
 • zmesni račun;
 • procentni račun;
 • kalkulacije;
 • obrestni in obrestno obrestni račun;
 • prikazovanje statističnih podatkov;
 • strukture;
 • statistični koeficienti;
 • indeksi;
 • frekvenčne porazdelitve;
 • srednje vrednosti;
 • mere variabilnosti;
 • analiza časovnih vrst;
 • nabava
 • prodaja
 • Ekonomija
 • ekonomski problem in gospodarjenje;
 • gospodarska dejavnost in gospodarski subjekti;
 • trg in konkurenca;
 • potrošnja;