POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 20. 6. 2003.

1. IME PREDMETA

RAČUNOVODSTVO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

84

56

140

skupaj

84

56

140

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

1.Pojmovanje računovodstva

 

 

 

 • računovodsko načrtovanje
 • knjigovodstvo
 • računovodska analiza
 • računovodski nadzor
 • opredeliti sestavine računovodstva;
 • odkriti naloge posameznih sestavin računovodstva;
 • Opredeliti in pojasniti vlogo in pomen računovodstva v poslovnem sistemu.
 •  

  2.Ekonomske kategorije, ki jih spremlja in proučuje računovodstvo

   

   

   

 • sredstva
 • obveznosti do virov sredstev
 • stroški
 • odhodki in prihodki
 • prepoznati in znati pravilno opredeliti in razvrstiti posamezne ekonomske kategorije;
 • ugotoviti pomen pravilnega prepoznavanja posameznih ekonomskih kategorij v poslovnem sistemu in njihov vpliv na poslovanje ;
 • Razvijati poštenost.
 • Predvideti potrebna sredstva za poslovanje.
 • Oceniti stroške in poslovni izid v podjetju.
 • Vaje: razvrščanje ekonomskih kategorij.

  3.Medsebojna povezanost ekonomskih kategorij

   

   

   

 • bilanca stanja
 • bilanca uspeha
 • bilanca finančnih tokov
 • analizirati temeljne računovodske izkaze;
 • spoznavati oblike izkazov ter pravila in načela sestavljanja;
 • usposobiti se za sestavo temeljnih računovodskih izkazov;
 • pravilno razvrščati ekonomske kategorije in ugotoviti povezanost ekonomskih kategorij;
 • spoznati oblike temeljnih računovodskih izkazov po slovenskih računovodskih standardih;
 • Ugotoviti pomen njihovega natančnega sestavljanja računovodskih izkazov.
 • Poglobiti čut poštenosti računovodskih delavcev.
 • Vaje: sestavljanje računovodskih izkazov.

  4.Knjigovodske listine in poslovne knjige

   

   

   

 • vrste knjigovodskih listih
 • sestavine knjigovodskih listih
 • kontrola knjigovodskih listih
 • arhiviranje knjigovodskih listih
 • vrste poslovnih knjig
 • sestavljati knjigovodske listine, jih prepoznati;
 • identificirati pretok knjigovodske listine;
 • ločiti glavno knjigo ter pomožne knjige;
 • ugotavljati pot knjigovodske listine v poslovnem sistemu in njen pomen;
 • ločiti sintetično in analitično knjigovodstvo in njun pomen v poslovnem sistemu;
 • Razviti odgovornost za kvalitetno poklicno delo.
 • Povezovati teoretična znanja s prakso.
 • Vaje: razvrščanje listin in sestavljanje.

  5.Vpliv poslovanja na bilanco stanja in bilanco uspeha

   

   

   

 • poslovni dogodek
 • bilančne spremembe
 • konti
 • pravila knjiženja na kontih
 • znati opredeliti konto in ugotoviti njegovo vlogo pri evidentiranju poslovnih sprememb;
 • oblikovati kontni načrt;
 • ločiti poslovne dogodke glede na 8 pravil;
 • znati razvrstiti konte v računovodske izkaze;
 • znati uporabiti pravila knjiženja na kontih;
 • Analizirati bilančne spremembe in sposobnost reševanja primerov iz dejanskega poslovanja.
 • Vaje: razvrščanje poslovnih dogodkov v bilančne spremembe.

  6.Denarno poslovanje

   

   

   

 • gotovinski plačilni promet
 • negotovinski plačilni promet
 • instrumenti plačilnega prometa
 • finančne naložbe
 • spoznati vse oblike denarnega poslovanja in poslovne spremembe v zvezi z denarjem;
 • znati kontirati blagajniški dnevnik;
 • knjižiti na podlagi izpiska z žiro računa;
 • sestavljati blagajniški prejemek, izdatek, blagajniški dnevnik;
 • kontirati izpisek z žiro računa;
 • knjižiti kratkoročne in dolgoročne finančne naložbe;
 • Usposobiti se za opravljanje dela blagajnika.
 • Poglobiti čut poštenosti in odgovornosti.
 • Vaje:

 • blagajniško poslovanje,
 • poslovanje preko žiro računa,
 • finančne naložbe.
 • 7.Terjatve in obveznosti

   

   

   

 • vrste terjatev
 • vrste obveznosti
 • evidenca terjatev/obveznosti
 • popusti
 • prepoznati analitično evidenco terjatev in obveznosti;
 • dokazati, da znajo knjižiti v saldakontih in ugotoviti potrebo po analitični evidenci;
 • knjižiti nastanek, poravnavo terjatev in obveznosti v glavni knjigi in saldakontih;
 • Ugotoviti vlogo in pomen saldakontov v poslovnem sistemu.
 • Razumevati in uporabiti teorijo v praktičnih primerih.
 • Vaje: poslovni dogodki, ki zajemajo nastanek ter poravnavo terjatev in obveznosti.

  8.Osnovna sredstva

   

   

   

 • vrste osnovnih sredstev
 • vrednosti osnovnih sredstev
 • evidenca pridobivanja, uporabe osnovnih sredstev
 • usvojiti vrste, vrednosti in evidence v zvezi z osnovnimi sredstvi;
 • knjižiti pridobivanje osnovnih sredstev: nakup, gradnja, finančni najem, presežek, obračunavanje in knjižinje amortizacije;
 • Razviti sposobnost reševanja delovnih nalog.
 • Spoznavati metode reševanja praktičnih problemov.
 • Vaje:

 • pridobivanje osnovnih sredstev,
 • stroški obrabe osnovnih sredstev in odtujitve osnovnih sredstev.
 • 9.Material in drobni inventar

   

   

   

 • vrste materiala in drobni inventar
 • evidenca nabave, porabe, odpisovanja drobni inventar, obdelave materiala, presežkov in primanjkljajev
 • ločiti vrste materiala in drobni inventar ter evidence v zvezi z njima;
 • oblikovati cene materiala;
 • ločiti dejansko in stalno ceno materiala;
 • znati ovrednotiti porabo po stalni, dejanski, povprečni ceni in po metodi fifo in lifo;
 • oblikovati kalkulacijo cene;
 • Presoditi vpliv vrednotenja na rezultate poslovanja.
 • Uporabiti teorijo pri reševanju nalog.
 • Vaje:

 • nabava materiala in drobni inventar,
 • poraba materiala, odpisi drobni inventar,
 • obdelava materiala, presežki, primanjkljaji.
 • 10.Stroški dela in drugi stroški

   

   

   

 • bruto plače
 • neto plače
 • davki, prispevki v zvezi s plačami
 • odtegljaji plač
 • nadomestila plač
 • stroški storitev
 • časovno razmejevanje stroškov
 • oblikovati bruto plače, neto plače, davke, prispevke, odtegljaje, nadomestila;
 • pojasniti stroške, ki so predmet časovnega razmejevanja;
 • pojasniti vpliv razmejevanja na realno izkazovanje poslovnih rezultatov,
 • sestaviti plačilni list in plačilni seznam;
 • kontirati obračun in ga knjižiti;
 • Presoditi pomen identifikacije posameznika s cilji podjetja.
 • Razumevati in uporabiti teorijo.
 • Vaje:

 • plačilni seznam,
 • obračun plač,
 • knjiženje obračunanih plač,
 • časovne razmejitve.
 • 11.(Evidenca zalog blaga)Evidenca nabave in prodaje v trgovskem podjetju

   

   

   

  A.Nabava zalog blaga

 • cene blaga
 • evidence zalog blaga
 • kalkulacije
 • · razlikovati cene blaga;
 • · opredeliti evidenco zalog blaga: analitično in sintetično;
 • sestaviti kalkulacije;
 • voditi evidenco o zalogah blaga;
 • Razviti zavest o strokovni odgovornosti in zahtevah kvalitetnega poklicnega dela.
 • Vaje: sestavljanje kalkulacij in evidenca zalog blaga.

  (Prodaja proizvodov, blaga in storitev)

  B. Prodaja trg. blaga in storitev

 • knjižiti prodajo po računu, odobrene popuste;
 • izračunati razliko med fakturirano in plačano realizacijo;
 • razvijati sposobnost presojanja poslovnega izida, glede na vrednotenje zalog;
 • Poglobiti poklicno etiko in strokovno odgovornost.
 • Vaje: fakturirana realizacija, plačana realizacija, razknjiženje zalog, popusti, rezervacije.

  12.Obračun proizvodnje(in storitev) (metode vrednotenja)- stroški proizvodnje

   

   

   

 • spremenljivi stroški
 • proizvajalni stroški
 • zožena lastna cena
 • izračunati vrednost proizvodnje po spremenljivih stroških, proizvajalnih stroških in po zoženi lastni ceni;
 • knjižiti obračun proizvodnje in storitev po spremenljivih, proizvajalnih stroških in po zoženi lastni ceni;
 • Opredeliti vpliv izbrane metode vrednotenja na bilanco stanja in bilanco uspeha v poslovnem sistemu.
 • Uporabiti in povezovati teoretična znanja s praktičnimi delovnimi nalogami.
 • Vaje: obračun proizvodnje po različnih metodah vrednotenja.

  13.Predračuni in obračuni stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih

   

   

   

 • stroškovna mesta
 • posredni stroški
 • opredeliti stroškovna mesta in stroškovne nosilce ter evidenco stroškov po stroškovnih mestih in nosilcih;
 • zbirati stroške po stroškovnih mestih in nosilcih;
 • ugotavljati in pojasniti razlike med predračunanimi in obračunanimi stroški;
 • Razviti sposobnost reševanja praktičnih primerov.
 • Vaje:

 • predračunani stroški, obračunani stroški, obol, zbiranje stroškov,
 • izračun ključev posrednih stroškov,
 • sestavljanje kalkulacij.
 • 14. Prodaja proizvodov v proizvodnem podjetju

 • knjižiti prodajo po računu, odobrene popuste;
 • izračunati razliko med fakturirano in plačano realizacijo;
 • razvijati sposobnost presojanja poslovnega izida, glede na vrednotenje zalog;
 • Poglobiti poklicno etiko in strokovno odgovornost.
 • Vaje: fakturirana realizacija, plačana realizacija, razknjiženje zalog, popusti, rezervacije.

  15.Davki

   

   

   

 • davek od dobička
 • prometni davek
 • davek na dodano vrednost
 • opredeliti davek od dobička pravnih oseb in prometni davek po zakonskih določilih;
 • analizirati novosti predloga zakona o davku na dodano vrednost;
 • oceniti davčno zakonodajo in pričakovane novosti;
 • Poglobiti odgovornost do dela.
 •  

  16.Ugotavljanje poslovnega izida

   

   

   

 • vrste poslovnih izidov
 • kritična točka gospodarnosti
 • ločiti temeljne in analitične vrste poslovnega izida;
 • izračunavati poslovni izid;
 • ugotoviti kritično točko gospodarnosti;
 • knjižiti ugotavljanje poslovnega izida;
 • Pojasniti vpliv ugotovljenega poslovnega izida na poslovodenje.
 • Razviti odnos do poslovnih skrivnosti.
 • Vaje: knjiženje ugotavljanja poslovnega izida, dobiček z razporeditvijo in izguba s kritjem.

  17.Analitične evidence

 • pojasniti analitično evidenco terjatev in obveznosti;
 • obračunati plače;
 • voditi evidenca zalog;
 • pridobivati osnovno operativno znanje za delo z različnimi programskimi orodji;
 • Uporabiti pridobljeno znanje na osnovi obravnavanih primerov v poslovnih sistemih.
 • Vaje: analitične evidence.

  18.Glavna knjiga

 • evidentirati prenos prometa analitičnih evidenc v glavno knjigo;
 • knjižiti v glavno knjigo na podlagi prejetih dokumentov in internih temeljnic;
 • odpravljati napake;
 • Uriti spoznavne in poklicne operativne sposobnosti.
 • Vaje: sestavljanje temeljnic in kontiranje knjigovodskih listin ter njihova računalniška obdelava.

  19.Primeri računovodskega obravnavanja poslovanja in računovodsko analiziranje

 • pripraviti podlage za računalniško knjiženje na osnovi zadanih nalog za trgovinsko in storitveno podjetje ter kasneje proizvodnega podjetja;
 • povezati teoretična znanja knjiženja poslovnih sprememb in pridobljeno znanje dela na računalniku ter izdelati tri obračune poslovanja;
 • izpopolniti poznavanje temeljnih kazalnikov;
 • na primeru zaključnega računa poslovnega sistema izračunati kazalnike;
 • Razvijati sposobnost natančnega reševanja delovnih nalog.
 • Krepiti inovativnost in iniciativnost.
 • Vaje:

  · vnos začetnega stanja,

  · evidentiranje poslovnih sprememb in obračun poslovanja za proizvodno,

  · storitveno in trgovinsko dejavnost in izračun temeljnih kazalnikov.

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Znanje se preverja in ocenjuje:

  Pogoj, ki ga morajo dijaki izpolnjevati za opravljanje izpita so opravljene vaje.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • pojmovanje računovodstva
 • medsebojna povezanost ekonomskih kategorij
 • knjigovodske listine in poslovne knjige
 • knjiženje poslovnih sprememb
 • terjatve in obveznosti
 • osnovna sredstva
 • material
 • drobni inventar
 • stroški dela
 • materialni in nematerialni stroški predračuni in obračuni stroškov po stroškovnih mestih
 • kalkulacije v proizvodnji
 • evidenca zalog blaga
 • prodaja proizvodov, blaga in storitev
 • davki
 • ugotavljanje poslovnega izida
 • Praktično izobraževanje

 • sekretariat (tajništvo);
 • kadrovska služba;
 • finančno - računovodska služba;
 • nabava;
 • prodaja;
 • ekonomske kategorije, ki jih spremlja in proučuje računovodstvo
 • knjiženje poslovnih sprememb
 • terjatve in obveznosti
 • osnovna sredstva
 • material
 • drobni inventar
 • stroški dela
 • materialni in nematerialni stroški
 • prodaja proizvodov, blaga in storitev
 • Gospodarsko poslovanje

 • podjetje;
 • prodajna pogodba, sklepanje, veljavnost, korespondenca in komuniciranje;
 • plačilni promet;
 • trgovina - notranja, zunanja in posredniki;
 • marketing;
 • obračun proizvodnje in storitev
 • predračuni in obračuni stroškov
 • kalkulacije v proizvodnji
 • ugotavljanje poslovnega izida
 • Poslovna matematika Statistika

 • razdelilni račun - enostavni in sestavljeni;
 • procentni račun;
 • kalkulacije;
 • obrestni in obrestno obrestni račun;
 • ekonomske kategorije, ki jih spremlja in proučuje računovodstvo
 • medsebojna povezanost ekonomskih kategorij
 • stroški
 • ugotavljanje poslovnega izida
 • Ekonomija

 • gospodarska dejavnost in gospodarski subjekti;
 • trg in konkurenca;
 • razdelitev dohodkov;
 • družbeni produkt Slovenije in njegova uporaba;