B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK EKONOMSKI TEHNIK / PT

PREDMETI

SKUPNO št. ur v programu

B - Strokovno-teoretični predmeti

Gospodarsko poslovanje

140

Računovodstvo ali upravno poslovanje

140

Poslovna matematika

56

Statistika

56

Ekonomija

112

Pravo

112

Poslovna informatika

56

Skupaj B

672

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

196

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa*

72

 

Število ur pouka (B+C)

868

Število ur praktičnega izobraževanja (C+Č)

268

Skupno število ur izobraževanja (B+C+ Č)

940

 

Število tednov pouka

28

Število tednov delovne prakse

2

Skupno število tednov izobraževanja

30

* Delovno prakso lahko dijaki opravijo po delih in v več različnih podjetjih.

Pojasnilo k predmetniku:
Praktični pouk obsega naslednje vsebine:

Delitve dijakov v skupine

Predmet

Izvajalec

Letno št. ur za vaje *

Število dijakov v skupini

Računovodstvo

učitelj

70

do 17

Poslovna informatika

učitelj

56

do 17

Praktični pouk

učitelj

196

do 17

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmeti

Izvajalec

Znanje

Gospodarsko poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela

Računovodstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

Upravno poslovaje

učitelj

visokošolska izobrazba iz prava, upravljanja in poslovanja

Poslovna matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali matematike

Statistika

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali matematike

Ekonomija

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali prava

Pravo

učitelj

visokošolska izobrazba iz prava ali ekonomije

Poslovna informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz informatike, matematike, organizacije dela, ekonomije

Praktični pouk

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, podjetništva, organizacije dela, upravljanja in poslovanja, informatike in računalništva ali
višješolska izobrazba iz strojepisja in stenografije, ekonomije, upravljanja in poslovanja, tehnologije prometa- poštni promet