A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: EKONOMSKI TEHNIK
1.2. Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA

Oznaka predmeta/
modula

Strokovni moduli

Ustni odgovori

Pisni izdelki

Izdelek oziroma storitev in zagovor

Drugo

M1

Poslovanje podjetij s projekti

 

 

x

 

M2

Ekonomika

 

 

x

 

M3

Delovanje gospodarstva

 

 

x

 

M4

Finančno poslovanje

 

 

x

 

M5

Materialno knjigovodstvo

 

 

x

 

M6

Komercialno poslovanje

 

 

x

 

M7

Upravno-administrativno poslovanje

 

 

x

 

M8

Zavarovalne storitve

 

 

x

 

M9

Bančno poslovanje

 

 

x

 

M10

Poštni promet

 

 

x

 

M11

Finančno knjigovodstvo

 

 

x

 

M12

Neposredno trženje

 

 

x

 

6.  POGOJI ZA DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak pridobiti pozitivno oceno pri:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

7.1 Knjigovodja/knjigovodkinja

Nacionalno poklicno kvalifikacije Knjigovodja/knjigovodkinja pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz modula/-ov:

Oznaka

Modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M5

Materialno knjigovodstvo

Strokovni modul v celoti

 6 KT

M11

Finančno knjigovodstvo

Strokovni modul v celoti

 5 KT

7.2 Referent/referentka v podpori bančnega poslovanja

Nacionalno poklicno kvalifikacije referent/referentka v podpori bančnega poslovanja pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz modula:

Oznaka

Modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M4

Finančno poslovanje

Strokovni modul v celoti

6 KT

M9

Bančno poslovanje

Strokovni modul v celoti

5 KT

7.3 Referent/referentka v bančni komerciali

Nacionalno poklicno kvalifikacije referent/referentka v bančni komerciali pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz modula:

Oznaka

Modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M4

Finančno poslovanje

Strokovni modul v celoti

6 KT

M9 Bančno poslovanje Strokovni modul v celoti 5 KT

7.4 Poštni uslužbenec/poštna uslužbenka

Nacionalno poklicno kvalifikacije poštni uslužbenec/poštna uslužbenka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz modula:

Oznaka

Modul

Sklopi

Št. kreditnih točk

M4

Finančno poslovanje

Strokovni modul v celoti

6 KT

M10

Poštni promet

Strokovni modul v celoti

5 KT

7.5 Komercialni referent/komercialna referentka

Nacionalno poklicno kvalifikacije komercialni referent/komercialna referentka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih modula:

Oznaka

Modul

Sklopi

Št. kreditnih točk

M6

Komercialno poslovanje

Strokovni modul v celoti

6 KT

7.6 Tajnik/tajnica

Nacionalno poklicno kvalifikacije tajnik/tajnica pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih modula:

Oznaka

Modul

Sklopi

Št. kreditnih točk

M7

Upravno administrativno poslovanje

Strokovni modul v celoti

6 KT

7.7 Zavarovalniški asistent/zavarovalniška asistentka

Nacionalno poklicno kvalifikacije zavarovalniški asistent/zavarovalniška asistentka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih modulov:

Oznaka

Modul

Sklopi

Št. kreditnih točk

M4

Finančno poslovanje

Strokovni modul v celoti

6 KT

M8

Zavarovalne storitve

Strokovni modul v celoti

5 KT

7.8 Teletržnik/teletržnica

Nacionalno poklicno kvalifikacije teletržnik/teletržnica pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih modulov:

Oznaka

Modul

Sklopi

Št. kreditnih točk

M12

Neposredno trženje

Strokovni modul v celoti

5 KT