B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: PREDŠOLSKA VZGOJA/PT/2008

Oznaka

Programske enote

Obvezno/izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

B – Strokovni moduli

M1

Komunikacijske veščine

obvezno

52

3

M2

Predšolska pedagogika

obvezno

78

3

M3

Razvojna psihologija

obvezno

78

3

M4

Varnost in zdravje v vrtcu

obvezno

52

3

M5

Kurikulum oddelka v vrtcu

obvezno

102

6

M6

Likovno, glasbeno in plesno izražanje

obvezno

314

16

M7

Matematika kot igra

izbirno

26

3

M8

Otrok in jezik

izbirno

26

3

M9

Narava in družba za otroke

izbirno

52

6

M10

Likovno izražanje

izbirno

52

6

M11

Glasbeno izražanje

izbirno

52

6

M12

Plesno izražanje

izbirno

52

6

M13

Šport skozi igro

izbirno

52

6

M14

Multimedije

izbirno

52

6

Skupaj B

 

728

40

Od tega:
C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

-

-

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

304

12

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

104

4

 

Skupaj pouka (B+E)

 

832

44

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

304

12

Skupaj (B+Č+D+E)

 

1136

56

Poklicna matura (izpitni nastop in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

60

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

26

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

8

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

34

 

Pojasnilo k  predmetniku:
Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak izbere strokovne module od M7 do M14 v obsegu 6 KT.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

M01

Komunikacijske veščine

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, sociologije, socialne pedagogike, komunikologije ali slovenščine

M02

Predšolska pedagogika

učitelj

visokošolska izobrazba iz pedagogike

M03

Razvojna psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

M04

Varnost in zdravje v vrtcu

učitelj

visokošolska izobrazba iz pedagogike, psihologije ali socialne pedagogike, zdravstva, biologije, gospodinjstva ali živilske tehnologije

M05

Kurikulum oddelka v vrtcu

učitelj

visokošolska izobrazba iz pedagogike, predšolske vzgoje ali katera koli visokošolska izobrazba za strokovni modul v programu

M06

Likovno, glasbeno in plesno izražanje

učitelj

za vsebinski sklop likovno izražanje: visokošolska izobrazba z likovnega področja,
za vsebinski sklop glasbeno izražanje in za instrument: visokošolska izobrazba z glasbenega področja,
za vsebinski sklop plesno izražanje: visokošolska izobrazba iz plesa ali športa

M07

Matematika kot igra

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

M08

Otrok in jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

M09

Narava in družba za otroke

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine,  geografije, biologije, kemije, fizike, razrednega pouka ali sociologije

M10

Likovno izražanje

učitelj

visokošolska izobrazba z likovnega področja

M11

Glasbeno izražanje

učitelj

visokošolska izobrazba z glasbenega področja

M12

Plesno izražanje

učitelj

visokošolska izobrazba s področja plesa ali športa

M13

Šport skozi igro

učitelj

visokošolska izobrazba s področja športa

M14

Multimedije

učitelj

visokošolska izobrazba iz multimedije ali informatike