A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: Predšolska vzgoja
Naziv strokovne izobrazbe: vzgojitelj predšolskih otrok/vzgojiteljica predšolskih otrok

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja eno leto.
Izobraževalni  program je  ovrednoten s 60  kreditnimi  točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA

Oznaka

Strokovni modul

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

M1

Komunikacijske veščine

x

 

 

 

M2

Predšolska pedagogika

x

 

 

 

M3

Razvojna psihologija

x

 

 

 

M4

Varnost in zdravje v vrtcu

x

 

 

 

M5

Kurikulum oddelka v vrtcu

x

 

 

 

M6

Likovno, glasbeno in plesno izražanje

 

 

x

 

M7

Matematika kot igra

 

 

x

 

M8

Otrok in jezik

 

 

x

 

M9

Narava in družba za otroke

 

 

x

 

M10

Likovno izražanje

 

 

x

 

M11

Glasbeno izražanje

 

 

x

 

M12

Plesno izražanje

 

 

x

 

M13

Šport skozi igro

 

 

x

 

M14

Multimedije

 

 

x

praktične naloge

6.  POGOJI ZA DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del: