A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: STROJNI TEHNIK
Izobraževalni program z italijanskim učnim jezikom, prilagojen za izvajanje na narodno mešanem območju v Slovenski Istri.

1.2. Naziv strokovne izobrazbe: strojni tehnik/ strojna tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

Program je prilagojen za izvajanje v italijanskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Slovenski Istri in ima še naslednje posebne cilje:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Izobraževanje traja  dve leti.
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi  točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal in pridobil enega izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA

Znanje se ocenjuje pri pouku ali izpitu iz naslednjih predmetov oziroma  modulov:

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmet ali strokovni modul

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Italijanščina

x

x

 

 

P2

Slovenščina

x

x

 

 

P3

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Zgodovina

x

 

 

 

P6

Geografija

x

 

 

 

P7

Sociologija

x

 

 

 

P8

Psihologija

x

 

 

 

P9

Kemija

x

 

 

 

P10

Biologija

x

 

 

 

P11

Informatika

 

 

x

 

P 12

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Poslovanje in podjetništvo

x

 

 

 

M2

Načrtovanje konstrukcij

x

x

 

 

M3

Učinkovita raba energije

x

 

 

 

M4

Obdelava gradiv

x

 

 

 

M5

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije

 

 

x

 

M6

Računalniško podprte tehnologije

 

 

x

 

M7

Orodja in naprave za množično proizvodnjo

 

 

x

 

M8

Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu

 

 

x

 

M9

Avtomatizacija in robotika

 

 

x

 

M10

Energetski sistemi

 

 

x

 

M11

Načrtovanje stavbnih instalacij

 

 

x

 

M12

Viri energije

 

 

x

 

M13

Proizvodnja in distribucija energije v strojništvu

 

 

x

 

 

6.  POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošno izobraževalnih predmetov in strokovnih modulov predhodnega letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

7.1 Naziv Nacionalne poklicne kvalifikacije: Operater/operaterka na CNC stroju

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Operater/operaterka na CNC stroju, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih  modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M4

Obdelava gradiv

Strokovni modul v celoti

7

M5

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije

Strokovni modul v celoti

8

M6

Računalniško podprte tehnologije

Strokovni modul v celoti

8