A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: AVTOSERVISNI TEHNIK
1.2.  Naziv strokovne izobrazbe: avtoservisni tehnik / avtoservisna tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijaki), da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor  je uspešno končal srednjo poklicno izobraževanje in si  pridobil enega od nazivov srednje poklicne izobrazbe:

V izobraževalni program se lahko tudi  vpiše, kdo si je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni  moduli

Obvezni načini ocenjevanja znanja

Slovenščina

pisno in ustno

Matematika

pisno in ustno

Tuji jezik

pisno in ustno

Športna vzgoja

praktične naloge

Kemija

ustno

Fizika

ustno

Biologija

ustno

Zgodovina

ustno

Psihologija

ustno

Sociologija

ustno

Geografija

ustno

Umetnost

ustno

Informatika

seminarska naloga

Pogonski agregati

ustno, delovno poročilo

Podvozja motornih vozil

ustno, delovno poročilo

Električni in elektronski sistemi

ustno, delovno poročilo

Popravilo in vzdrževanje karoserij

ustno, delovno poročilo

Organizacija poslovanja in dela

ustno, delovno poročilo

Elektronski sistemi

ustno, delovno poročilo

Diagnostika na motorjih

ustno, delovno poročilo

Prenosni sistemi motornih vozil

ustno, delovno poročilo

Zavorni sistemi motornih vozil

ustno, delovno poročilo

Električna oprema vozila

ustno, delovno poročilo

Karoserijska oprema in elektronika

ustno, delovno poročilo

6.  POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Program ne omogoča pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij.