B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: EKONOMSKI TEHNIK PTI - 2022

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

276

13

P2

Matematika

obvezno

206

10

P3

Tuji jezik

obvezno

276

13

P4

Tuj jezik II

obvezno

68

4

P5

Umetnost

obvezno

30

2

P6

Zgodovina

obvezno

40

2

P7

Geografija

obvezno

40

2

P8

Sociologija

izbirno

40

2

P9

Psihologija

izbirno

40

2

P10

Kemija

obvezno

60

3

P11

Biologija

obvezno

60

3

P12

Športna vzgoja

obvezno

150

7

Skupaj A

 

1246

61

B – Strokovni moduli

M1

Projekti in poslovanje podjetja

obvezno

272

13

M2

Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja

obvezno

238

12

M3

Finančno poslovanje

izbirno

136

6

M4

Materialno knjigovodstvo

izbirno

136

6

M5

Komercialno poslovanje

izbirno

136

6

M6

Upravno administrativno poslovanje

izbirno

136

6

M7

Zavarovalne storitve

izbirno

102

5

M8

Bančno poslovanje

izbirno

102

5

M9

Poštni promet

izbirno

102

5

M10

Finančno knjigovodstvo

izbirno

102

5

M11

Neposredno trženje

izbirno

102

5

Skupaj B

 

748

36

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

240

10

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

76

3

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

249

12

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2243

109

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

316

13

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2339

113

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2415

116

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

69

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

2

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

74

 

Pojasnila k predmetniku:

Izbirni predmeti: Informatika je integrirana v modulu projekti in poslovanje podjetij.
Izbirni predmeti: Šola oz. dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.

Izbirni moduli: Šola ali dijak lahko izbere 1 modul izmed modulov M3 – M6 in 1 modul izmed modulov M7 – M11.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.

Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Programske enote

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P3

Tuji jezik I

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P4

Tuji jezik II

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P5

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

P7

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

P8

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

P9

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

P10

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Biologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije ali drugih predmetov z vsebinami biologije

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

Strokovni moduli

M1

Projekti in poslovanje podjetja

 

 

 

Projektno delo

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, organizacije, prava, sociologije ali gospodarskega inženirstva

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, organizacije, prava, sociologije ali gospodarskega inženirstva

Management

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, prava, organizacije ali gospodarskega inženirstva

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, prava, organizacije ali gospodarskega inženirstva

Informacijsko komunikacijska tehnologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, računalništva, informatike, organizacije, upravljanja, poslovanja ali gospodarskega inženirstva

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, računalništva, informatike, organizacije, uprave, upravljanja, poslovanja, gospodarskega inženirstva ali strojepisja

M2

Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije ali gospodarskega inženirstva

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije ali gospodarskega inženirstva

M3

Finančno poslovanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije

M4

Materialno knjigovodstvo

 

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije

M5

Komercialno poslovanje

 

 

 

Nabava in prodaja

Tržno komuniciranje

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, organizacije, komunikologije ali gospodarskega inženirstva

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, organizacije, komunikologije ali gospodarskega inženirstva

Razvrščanje blaga

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije, biologije, tekstilstva, živilstva, kmetijstva, agronomije ali biokemije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja kemije, biologije, tekstilstva, živilstva, kmetijstva, agronomije ali biokemije

M6

Upravno administrativno poslovanje

 

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, prava, uprave, upravljanja ali poslovanja

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, prava, uprave, upravljanja ali poslovanja

M7

Zavarovalne storitve

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije ali prava

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije ali prava

M8

Bančno poslovanje

 

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije

M9

Poštni promet

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, prometa ali logistike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, prometa ali logistike

M10

Finančno knjigovodstvo

 

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije

M11

Neposredno trženje

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, prometa, logistike, informatike ali elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, prometa, logistike informatike ali elektrotehnike