B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: EKONOMSKI TEHNIK/PTI/GIB/2008

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

276

13

P2

Matematika

obvezno

206

10

P3

Tuji jezik

obvezno

276

13

P4

Tuj jezik II

obvezno

68

4

P5

Umetnost

obvezno

30

2

P6

Zgodovina

obvezno

40

2

P7

Geografija

obvezno

40

2

P8

Sociologija

izbirno

40

2

P9

Psihologija

izbirno

40

2

P10

Kemija

obvezno

60

3

P11

Biologija

obvezno

60

3

P12

Športna vzgoja

obvezno

150

7

Skupaj A

 

1246

61

B – Strokovni moduli

M1

Projekti in poslovanje podjetja

obvezno

272

13

M2

Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja

obvezno

238

12

M3

Finančno poslovanje

izbirno

136

6

M4

Materialno knjigovodstvo

izbirno

136

6

M5

Komercialno poslovanje

izbirno

136

6

M6

Upravno administrativno poslovanje

izbirno

136

6

M7

Zavarovalne storitve

izbirno

102

5

M8

Bančno poslovanje

izbirno

102

5

M9

Poštni promet

izbirno

102

5

M10

Finančno knjigovodstvo

izbirno

102

5

M11

Neposredno trženje

izbirno

102

5

Skupaj B

 

748

36

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

240

10

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

76

3

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

249

12

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2243

109

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

316

13

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2339

113

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2415

116

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev)

 

 

4

 

 

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

69

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

2

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

74

 

Pojasnila k predmetniku:
Informatika je integrirana v modulu projekti in poslovanje podjetij.
Izbirni predmeti: šola oz. dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.
Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak lahko izbere enega izmed strokovnih modulov od M3 do M6 in enega izmed strokovnih modulov od M7 do M11.

2. DEJAVNOSTI  ZA DOSEGANJE OPTIMALNEGA RAZVOJA

Dejavnosti
Gibalna oviranost kot posledica nepravilnega delovanja živčno mišičnega sistema ovira dijaka  v procesu učenja. Gibalno ovirani dijaki zato potrebujejo dejavnosti, ki v smislu rehabilitacije zmanjšujejo ovire same, razvijejo nove veščine in spretnosti psihofizičnega funkcioniranja, gibanja ter komuniciranja preko kompenzacije ter pomagajo dijaku pri razvoju učinkovite  organizacije in načinov učenja.
Dijaki z ovirami pri gibanju imajo pogosto še druge motnje, kot na primer motnje vida, sluha, govora. Zaradi ovir in težav v gibanju morajo razviti kompenzacijske mehanizme ter se naučiti uporabljati različne pripomočke in razviti prilagojene načine učenja.
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja so predpogoj za učinkovito učenje.

Navodila za izvajanje:
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja se izvajajo tako, da se upoštevajo individualne značilnosti posameznega  dijaka, njegovi potenciali ter druge psihične in fizične značilnosti. Izvajajo se pol ure na teden izven učnih ur v času pred ali po pouku oziroma v času, ko ni pouka.

Dejavnosti za optimalni razvoj vsebujejo aktivnosti za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter pomoč pri učenju. Izvajajo jih  usposobljeni specializirani  učitelji.

3. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

4. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti ali strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

p2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Tuji jezik II

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P5

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P7

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P8

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P9

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije ali drugih predmetov s biološkega predmetnega področja

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Projekti in poslovanje podjetja

 

Projektno delo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela, prava ali sociologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela, prava ali sociologije

Management

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, prava ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, prava ali organizacije dela

Informacijsko komunikacijska tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja ali visoke poslovne šole

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, računalništva  informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja,   visoka poslovna šola ali višješolska izobrazba iz strojepisja in stenografije ali upravne smeri

M2

Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije

M3

Finančno poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije

M4

Materialno
Knjigovodstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije

M5

Komercialno poslovanje

 

Nabava in prodaja
Tržno komuniciranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela ali komunikologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela ali komunikologije

Razvrščanje blaga

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, biologije, kemijske tehnologije, tekstilne tehnologije,  živilske tehnologije, agronomije ali biokemije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz kemije, biologije, kemijske tehnologije, tekstilne tehnologije, živilske tehnologije, agronomije ali biokemije

M6

Upravno administrativno poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, prava,  upravne smeri ali upravljanja in poslovanja

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, prava, upravne smeri ali upravljanja in poslovanja

M7

Zavarovalne storitve

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali prava

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije ali prava

M8

Bančno poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije

M9

Poštni promet

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali tehnologije prometa

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije ali tehnologije prometa

M10

Finančno knjigovodstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije

M11

Neposredno trženje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, tehnologije prometa, informatike ali elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, tehnologije prometa, informatike ali elektrotehnike

Poleg navedene izobrazbe morajo učitelji imeti defektološko dokvalifikacijo.