B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: ELEKTROTEHNIK PTI (GIB) - PTI - 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno
Izbirno

Skupno število
ur

Število  kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

276

13

P2

Tuji jezik

obvezno

276

13

P3

Matematika

obvezno

206

10

P4

Umetnost

obvezno

30

2

P5

Zgodovina

obvezno

40

2

P6

Geografija

obvezno

40

2

P7

Sociologija

izbirno

40

2

P8

Psihologija

izbirno

40

2

P9

Fizika

obvezno

80

4

P10

Kemija

obvezno

40

2

P11

Športna vzgoja

obvezno

150

6

Skupaj A

 

1178

57

B – Strokovni moduli

M1

Elektrotehnika

obvezno

170

9

M2

Programirljivi sistemi

obvezno

102

5

M3

Elektronska vezja

obvezno

102

5

M4

Električne meritve

obvezno

102

5

M5

Inštalacije v elektrotehniki

obvezno

68

3

M6

Načrtovanje inštalacij v elektrotehniki

izbirno

64

3

M7

Elektromotorski pogoni

izbirno

64

3

M8

Proizvodnja in prenos električne energije

izbirno

128

7

M9

Regulacije in avtomatizirani postroji

izbirno

128

7

M10

Mikroprocesorski sistemi

izbirno

64

3

M11

Prenos podatkov

izbirno

64

3

Skupaj B

 

800

40

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

240

10

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

76

3

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

266

12

Skupaj pouk (A+B+E)

 

2244

109

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

316

13

Skupaj izobraževanje v šoli (A+B+D+E)

 

2244

113

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2320

116

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditne točke

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

68

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

2

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

73

 

Pojasnila k predmetniku:
Izbirni predmeti: Šola ali dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.
Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak lahko izbere tri module:

2. DEJAVNOSTI  ZA DOSEGANJE OPTIMALNEGA RAZVOJA

Dejavnosti
Gibalna oviranost kot posledica nepravilnega delovanja živčno mišičnega sistema ovira dijaka  v procesu učenja. Gibalno ovirani dijaki zato potrebujejo dejavnosti, ki v smislu rehabilitacije zmanjšujejo ovire same, razvijejo nove veščine in spretnosti psihofizičnega funkcioniranja, gibanja ter komuniciranja preko kompenzacije ter pomagajo dijaku pri razvoju učinkovite  organizacije in načinov učenja.

Dijaki z ovirami pri gibanju imajo pogosto še druge motnje, kot na primer motnje vida, sluha, govora. Zaradi ovir in težav v gibanju morajo razviti kompenzacijske mehanizme ter se naučiti uporabljati različne pripomočke in razviti prilagojene načine učenja.
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja so predpogoj za učinkovito učenje.

Navodila za izvajanje:
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja se izvajajo tako, da se upoštevajo individualne značilnosti posameznega  dijaka, njegovi potenciali ter druge psihične in fizične značilnosti. Izvajajo se pol ure na teden izven učnih ur v času pred ali po pouku oziroma v času, ko ni pouka.
Dejavnosti za optimalni razvoj vsebujejo aktivnosti za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter pomoč pri učenju. Izvajajo jih  usposobljeni specializirani  učitelji.

3. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja na učnih mestih za praktično usposabljanje z delom, del pa lahko tudi v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

4. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P3

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P4

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike 

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Elektrotehnika

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike

laborant

srednješolskega izobraževanja elektrotehnike

M2

Programirljivi sistemi

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike ali mehatronike

laborant

srednješolskega izobraževanja elektrotehnike ali mehatronike

M3

Elektronska vezja

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike

laborant

srednješolskega izobraževanja elektrotehnike

M4

Električne meritve

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike

laborant

srednješolskega izobraževanja elektrotehnike

M5

Inštalacije v elektrotehniki

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike, elektroenergetike, telekomunikacij ali elektronskih komunuikacij

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja področja elektrotehnike, elektroenergetike, telekomunikacij ali elektronskih komunuikacij

laborant

srednješolskega izobraževanja elektrotehnike, telekomunikacij ali elektronskih komunikacij

M6

Načrtovanje inštalacij v elektrotehniki

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike, elektroenergetike, telekomunikacij ali elektronskih komunuikacij

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja področja elektrotehnike, elektroenergetike, telekomunikacij ali elektronskih komunuikacij

laborant

srednješolskega izobraževanja elektrotehnike, telekomunikacij ali elektronskih komunikacij

M7

Elektromotorski pogoni

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike, elektroenergetike ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike, elektroenergetike ali mehatronike

laborant

srednješolskega izobraževanja elektrotehnike ali mehatronike

M8

Proizvodnja in prenos električne energije

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike ali elektroenergetike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike ali elektroenergetike

M9

Regulacije in avtomatizirani postroji

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike  ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike ali mehatronike

laborant

srednješolskega izobraževanja elektrotehnike ali mehatronike

M10

Mikroprocesorski sistemi

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike ali računalništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike ali računalništva

laborant

srednješolskega izobraževanja elektrotehnike ali računalništva

M11

Prenos podatkov

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike, računalništva,  telekomunikacij ali elektronskih komunikacij

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike, računalništva,  telekomunikacij ali elektronskih komunikacij

laborant

srednješolskega izobraževanja elektrotehnike, računalništva,  telekomunikacij ali elektronskih komunikacij

Učitelji in drugi izvajalci morajo imeti tudi ustrezna specialnopedagoška znanja.