A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: ELEKTROTEHNIK (GIB) - PTI - 2020
Prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, prilagojen za gibalno ovirane dijake.

1.2 Naziv poklicne izobrazbe: elektrotehnik/elektrotehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Trajanje izobraževanja v letih:
Izobraževanje traja dve leti.

3.2. Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami (KT):
Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

Obrazložitev trajanja izobraževanja:
Trajanje izobraževanja se ne podaljšuje, ker so gibalno ovirani  dijaki, ki se vpisujejo v ta program, predhodno že zaključili ustrezen srednješolski program in so dovolj zreli in intelektualno sposobni, da zmorejo usvojiti program v dveh letih.
Glede na individualizirane programe se znotraj tega posameznemu dijaku eno šolsko leto podaljša na dve leti in v tem primeru ne gre za ponavljanje.

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA

Oznaka predmeta/
modula

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustni odgovori

Pisni izdelki

Izdelek oziroma
storitev in zagovor

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

   

P2

Tuji jezik

x

x

   

P3

Matematika

x

x

   

P4

Umetnost

   

x

 

P5

Zgodovina

x

     

P6

Geografija

x

     

P7

Sociologija

x

     

P8

Psihologija

x

     

P9

Fizika

x

     

P10

Kemija

x

     

P11

Športna vzgoja

     

Prilagojeno ocenjevanje

M1

Elektrotehnika

x

x

x

 

M2

Programirljivi sistemi

x

x

x

 

M3

Elektronska vezja

 

x

x

 

M4

Električne meritve

 

x

x

 

M5

Inštalacije v elektrotehniki

 

x

x

 

M6

Načrtovanje inštalacij v elektrotehniki

 

x

x

 

M7

Elektromotorski pogoni

 

x

x

 

M8

Proizvodnja in prenos električne energije

 

x

x

 

M9

Regulacije in avtomatizirani postroji

 

x

x

 

M10

Mikroprocesorski sistemi

 

x

x

 

M11

Prenos podatkov

 

x

x

 

6.  POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika v skladu z izvedbenim kurikulom šole in so opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak pridobiti pozitivno oceno pri:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

Izbirni del:

Dijaki imajo pravico opravljati poklicno maturo pod posebnimi pogoji.

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

-