A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: GASTRONOMIJA
1.2. Naziv strokovne izobrazbe: gastronomski tehnik/ gastronomska tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju dijaki), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil  srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov srednje poklicne izobrazbe:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmet in strokovni modul

Ustno

Pisno

Izdelek oziroma  storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Zgodovina

x

 

 

 

P6

Geografija

x

 

 

 

P7

Sociologija

x

 

 

 

P8

Psihologija

x

 

 

 

P9

Fizika

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P11

Biologija

x

 

 

 

P12

Informatika

x

 

 

 

P13

Športna vzgoja

x

 

 

 

M1

Receptorska dela

x

 

 

x

M2

Naravna in kulturna dediščina

x

 

 

 

M3

Oblikovanje gostinske ponudbe

x

 

 

 

M4

Obroki in dogodki z animacijo

 

 

x

 

M5

Priprava dietnih jedi

 

 

x

 

M6

Catering

 

 

x

 

M7

Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač

 

 

x

 

M8

Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu

x

 

 

 

M9

Hotelska in gospodinjska dela

x

 

 

 

M10

Turistično destinacijski menedžment

x

 

 

 

M11

Restavracijsko slaščičarstvo

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse obveznosti sprejetih vsebin interesnih dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega
Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

7.1.  Vodja cateringa

Nacionalno poklicno kvalifikacijo vodja cateringa pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih  strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

KT

M3

Oblikovanje gostinske ponudbe

modul v celoti

4

M4

Obroki in dogodki z animacijo

modul v celoti

16

M6

Catering

modul v celoti

3