A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: GASTRONOMIJA
Izobraževalni program z italijanskim učnim jezikom, prilagojen za izvajanje na narodno mešanem območju v Slovenski Istri.

1.2. Naziv strokovne izobrazbe: gastronomski tehnik/ gastronomska tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju dijakom), da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

Program je prilagojen za izvajanje v italijanskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Slovenski Istri in ima še naslednje posebne cilje:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Izobraževanje traja 2 leti.
3.2. Izobraževalni  program je  ovrednoten s 120 kreditnimi  točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov srednje poklicne izobrazbe:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmet in strokovni modul

Ustno

Pisno

Izdelek oziroma storitev

Drugo

P1

Italijanščina

x

x

 

 

P2

Slovenščina

x

x

 

 

P3

Matematika

x

x

 

 

P4

Tuji jezik

x

x

 

 

P5

Umetnost

 

 

x

 

P6

Zgodovina

x

 

 

 

P7

Geografija

x

 

 

 

P8

Sociologija

x

 

 

 

P9

Psihologija

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P11

Biologija

x

 

 

 

P12

Informatika

x

 

 

 

P13

Športna vzgoja

x

 

 

 

M1

Poslovanje in podjetništvo

x

 

 

 

M2

Receptorska dela

x

 

 

 

M3

Naravna in kulturna dediščina

x

 

 

 

M4

Oblikovanje gostinske ponudbe z animacijo

x

 

 

 

M5

Priprava dietnih jedi

 

 

x

 

M6

Catering

 

 

x

 

M7

Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač

 

 

x

 

M8

Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu

x

 

 

 

M9

Hotelska in gospodinjska dela

x

 

 

 

M10

Turistično destinacijski menedžment

x

 

 

 

M11

Restavracijsko slaščičarstvo

 

 

x

 

6.  POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse obveznosti sprejetih vsebin interesnih dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega

Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

7.1.Vodja cateringa

Nacionalno poklicno kvalifikacijo vodja cateringa pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih  strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

KT

M3

Oblikovanje gostinske ponudbe

modul v celoti

4

M4

Obroki in dogodki z animacijo

modul v celoti

17

M6

Catering

modul v celoti

3