B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: GASTRONOMIJA/PTI/Dv/2008

Oznaka

Programske enote

Obvezno
/izbirno

Skupno število   ur

Število  kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

276

13

P2

Madžarščina I, II

obvezno

276

13

P3

Matematika

obvezno

206

10

P4

Tuji jezik

obvezno

276

13

P5

Umetnost

obvezno

30

2

P6

Zgodovina

obvezno

40

2

P7

Geografija

obvezno

40

2

P8

Sociologija

izbirno

40

2

P9

Psihologija

izbirno

40

2

P10

Kemija

izbirno

60

3

P11

Biologija

izbirno

60

3

P12

Fizika

izbirno

60

3

P13

Informatika

obvezno

60

3

P14

Športna vzgoja

obvezno

150

7

Skupaj A

 

1514

73

B – Strokovni moduli

M1

Poslovanje in podjetništvo

obvezno

102

5

M2

Receptorska dela

obvezno

75

4

M3

Naravna in kulturna dediščina

obvezno

134

6

M4

Oblikovanje gostinske ponudbe z animacijo

obvezno

318

12

M5

Priprava dietnih jedi

izbirno

50

2

M6

Catering

izbirno

50

2

M7

Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač

izbirno

50

2

M8

Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu

izbirno

50

2

M9

Hotelska in gospodinjska dela

izbirno

50

2

M10

Turistično destinacijski menedžment

izbirno

50

2

M11

Restavracijsko slaščičarstvo

izbirno

50

2

Skupaj B

 

729

31

Od tega:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

240

12

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

76

3

D –Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

136

5

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2379

109

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

316

15

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2475

113

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2551

116

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

69

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

2

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

74

 

Pojasnila k predmetniku:
Madžarščina I: materni jezik – višja raven.
Madžarščina II: drugi jezik – nižja raven.

Povečan obseg pouka za 2 uri tedensko zaradi specifične rabe učnega jezika za izvajanje na narodno mešanem območju je že vključen v predmetnik.

Izbirni predmeti: šola oz. dijak izbere sociologijo ali psihologijo ter 2 izmed predmetov kemija, biologija in fizika

Izbirni strokovni moduli: šola oz. dijak izbere dva izmed strokovnih modulov od M5 do M11.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJA IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Madžarščina I, II

učitelj

visokošolska izobrazba iz madžarščine

P3

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P4

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P5

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P7

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P8

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P9

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije oz. drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije oz. drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

P12

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike oz. drugih predmetov z fizikalnega predmetnega področja

P12

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

P13

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Poslovanje in podjetništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz ekonomije

M2

Receptorska dela

učitelj

visokošolska izobrazba iz turizma, hotelirstva, ekonomije, geografije, organizacije dela, zgodovine, etnologije, umetnostne zgodovine ali geografije

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz ekonomije, turizma, hotelirstva ali organizacije dela

M3

Naravna in kulturna dediščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz turizma, hotelirstva, geografije, sociologije, zgodovine, etnologije, umetnostne zgodovine, živilske tehnologije, ekonomije ali organizacije dela

M4

Oblikovanje gostinske ponudbe z animacijo

učitelj

visokošolska izobrazba iz gostinstva,  hotelirstva, turizma, ekonomije, organizacije dela, živilske tehnologije, biologije ali kemije

učitelj praktičnega pouka

srednja ali višja strokovna izobrazba iz gostinstva ali višja strokovna izobrazba iz ekonomije, živilstva, gospodinjstva, turizma ali hotelirstva s predhodno srednjo izobrazbo iz gostinstva

M5

Priprava dietnih jedi

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, biologije, kemije, turizma , hotelirstva ali ekonomije

učitelj praktičnega pouka

srednja ali višja strokovna izobrazba iz gostinstva ali višja strokovna izobrazba iz ekonomije, živilstva, gospodinjstva, turizma ali hotelirstva s predhodno srednjo izobrazbo iz gostinstva

M6

Catering

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, ekonomije, turizma, hotelirstva ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

srednja ali višja strokovna izobrazba iz gostinstva ali višja strokovna izobrazba iz ekonomije, živilstva, gospodinjstva, turizma ali hotelirstva s predhodno srednjo izobrazbo iz gostinstva

M7

Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, živilstva, ekonomije, turizma ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

srednja ali višja strokovna izobrazba iz gostinstva ali višja strokovna izobrazba iz ekonomije, živilstva, gospodinjstva, turizma ali hotelirstva s predhodno srednjo izobrazbo iz gostinstva

M8

Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, živilstva, ekonomije, turizma ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

srednja ali višja strokovna izobrazba iz gostinstva ali višja strokovna izobrazba iz ekonomije, živilstva, gospodinjstva, turizma ali hotelirstva s predhodno srednjo izobrazbo iz gostinstva

M9

Hotelska in gospodinjska dela

učitelj

visokošolska izobrazba iz turizma, hotelirstva, gospodinjstva, živilstva, živilske tehnologije, ekonomije ali organizacije dela

M10

Turistično destinacijski menedžment

učitelj

visokošolska izobrazba iz turizma, hotelirstva, geografije, ekonomije ali organizacije dela

M11

Restavracijsko slaščičarstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva, živilske tehnologije, ekonomije, turizma ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

srednja ali višja strokovna izobrazba iz gostinstva ali višja strokovna izobrazba iz ekonomije, živilstva, gospodinjstva, turizma ali hotelirstva s predhodno srednjo izobrazbo iz gostinstva