A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: GASTRONOMIJA (DV)
Izobraževalni program je prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju.
Naziv strokovne izobrazbe: gastronomski tehnik/gastronomska tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju dijakom), da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

Program, prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju, dodatno omogoča dijakom, da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil srednje poklicno izobraževanje in pridobil enega od nazivov srednje poklicne izobrazbe:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmet in strokovni modul

Ustno

Pisno

Izdelek oziroma  storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Madžarščina I, II

x

x

 

 

P3

Matematika

x

x

 

 

P4

Tuji jezik

x

x

 

 

P5

Umetnost

 

 

x

 

P6

Zgodovina

x

 

 

 

P7

Geografija

x

 

 

 

P8

Sociologija

x

 

 

 

P9

Psihologija

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P11

Biologija

x

 

 

 

P12

Fizika

x

 

 

 

P13

Informatika

x

 

 

 

P14

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Poslovanje in podjetništvo

x

 

 

 

M2

Receptorska dela

x

 

 

 

M3

Naravna in kulturna dediščina

x

 

 

 

M4

Oblikovanje gostinske ponudbe z animacijo

x

 

 

 

M5

Priprava dietnih jedi

 

 

x

 

M6

Catering

 

 

x

 

M7

Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač

 

 

x

 

M8

Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu

x

 

 

 

M9

Hotelska in gospodinjska dela

x

 

 

 

M10

Turistično destinacijski menedžment

x

 

 

 

M11

Restavracijsko slaščičarstvo

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, so opravili vse obveznosti sprejetih vsebin interesnih dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program ne omogoča pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij.