B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: GRADBENI TEHNIK/PTI/2010

Oznaka

Programske enote

Obvezno/izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

276

13

P2

Matematika

obvezno

206

10

P3

Tuji jezik

obvezno

276

13

P4

Umetnost

obvezno

30

2

P5

Zgodovina

obvezno

40

2

P6

Geografija

obvezno

40

2

P7

Sociologija

izbirno

40

2

P8

Psihologija

izbirno

40

2

P9

Fizika

obvezno

80

4

P10

Kemija

obvezno

40

2

P11

Športna vzgoja

obvezno

150

7

Skupaj A

 

1178

57

B – Strokovni moduli

M1

Stavbarstvo

obvezno

172

8

M2

Gradbeni inženirski objekti

obvezno

104

6

M3

Gradbena mehanika

obvezno

135

7

M4

Kalkulacije

obvezno

68

3

M5

Geodezija v gradbeništvu

obvezno

66

3

M6

Osnove projektiranja

obvezno

173

8

M7

Projektiranje stavb

izbirno

35

2

M8

Projektiranje gradbenih inženirskih objektov

izbirno

35

2

M9

Priprava in vodenje gradbenih del

izbirno

35

2

M10

Gradbena ekonomika

izbirno

35

2

Skupaj B

 

788

39

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

246

10

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

76

4

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

242

12

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2208

108

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

322

14

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2304

112

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2380

116

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

69

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

2

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

Skupno število tednov izobraževanja

 

74

 

Pojasnila k predmetniku:
Izbirni predmeti: dijak izbere sociologijo ali psihologijo.
Izbirni strokovni moduli: dijak izbere dva izmed izbirnih strokovnih modulov od M7 do M10.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in
strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz  slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike 

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Stavbarstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz gradbeništva ali arhitekture
visokošolska izobrazba iz gradbeništva, arhitekture ali kemije (za vsebinski sklop gradbeni proizvodi)

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba gradbeništva ali visokošolska  izobrazba iz gradbeništva, gospodarskega inženirstva, arhitekture ali kemije (za vsebinski sklop gradbeni proizvodi)

M2

Gradbeni inženirski objekti

učitelj

visokošolska izobrazba iz gradbeništva, arhitekture ali geologije

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba gradbeništva ali visokošolska  izobrazba iz gradbeništva, gospodarskega inženirstva, arhitekture ali geologije

M3

Gradbena mehanika

učitelj

visokošolska izobrazba iz gradbeništva ali  arhitekture

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba gradbeništva ali visokošolska  izobrazba iz gradbeništva, gospodarskega inženirstva ali arhitekture

M4

Kalkulacije

učitelj

visokošolska izobrazba iz gradbeništva ali arhitekture

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba gradbeništva ali visokošolska  izobrazba iz gradbeništva, gospodarskega inženirstva ali arhitekture

M5

Geodezija v gradbeništvu

učitelj

visokošolska izobrazba iz gradbeništva ali geodezije

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba gradbeništva ali visokošolska  izobrazba iz gradbeništva, gospodarskega inženirstva ali geodezije

M6

Osnove projektiranja

učitelj

visokošolska izobrazba iz gradbeništva, arhitekture, geodezije ali geologije
visokošolska izobrazba iz gradbeništva, arhitekture, geodezije, informatike ali računalništva (vsebinski sklop informatika)

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba gradbeništva ali visokošolska  izobrazba iz gradbeništva, gospodarskega inženirstva, arhitekture, geodezije, geologije, informatike ali računalništva (vsebinski sklop informatika

M7

Projektiranje stavb

učitelj

visokošolska izobrazba iz gradbeništva ali arhitekture

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba gradbeništva ali visokošolska  izobrazba iz gradbeništva, gospodarskega inženirstva ali arhitekture

M8

Projektiranje gradbenih inženirskih objektov

učitelj

visokošolska izobrazba iz gradbeništva, arhitekture ali geologije

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba gradbeništva ali visokošolska  izobrazba iz gradbeništva, gospodarskega inženirstva, arhitekture ali geologije

M9

Priprava in vodenje gradbenih del

učitelj

visokošolska izobrazba iz gradbeništva, gradbenega inženirstva ali arhitekture

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba gradbeništva ali visokošolska  izobrazba iz gradbeništva, gospodarskega inženirstva ali arhitekture

M10

Gradbena ekonomika

učitelj

visokošolska izobrazba iz gradbeništva, arhitekture ali gospodarskega inženirstva 

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba gradbeništva ali visokošolska  izobrazba iz gradbeništva, gospodarskega inženirstva ali arhitekture