A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: GRADBENI TEHNIK
Naziv strokovne izobrazbe: gradbeni tehnik/gradbena tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja dve leti.
Izobraževalni program je ovrednoten z 120 kreditnimi  točkami (KT).

4, VPISNI  POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov poklicne izobrazbe:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Zgodovina

x

 

 

 

P6

Geografija

x

 

 

 

P7

Sociologija

x

 

 

 

P8

Psihologija

x

 

 

 

P9

Fizika

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P11

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Stavbarstvo

 

 

x

 

M2

Gradbeni inženirski objekti

 

 

x

 

M3

Gradbena mehanika

 

 

x

 

M4

Kalkulacije

 

 

x

 

M5

Geodezija v gradbeništvu

 

 

x

 

M6

Osnove projektiranja

 

 

x

 

M7

Projektiranje stavb

 

 

x

 

M8

Projektiranje gradbenih inženirskih objektov

 

 

x

 

M9

Priprava in vodenje gradbenih del

 

 

x

 

M10

Gradbena ekonomika

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom, oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak pridobiti pozitivne ocene pri:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE