B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: GRAFIČNI TEHNIK/PTI (GLU, GJM)

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

Obvezno

276

13

P2

Matematika

Obvezno

206

10

P3

Tuji jezik

Obvezno

276

13

P4

Umetnost

Obvezno

 30

  2

P5

Zgodovina

Obvezno

 40

  2

P6

Geografija

Obvezno

 40

  2

P7

Sociologija

Izbirno

 40

  2

P8

Psihologija

Izbirno

 40

  2

P9

Fizika

Obvezno

 60

  3

P10

Kemija

Obvezno

 60

  3

P11

Športna vzgoja

Obvezno

150

  7

Skupaj A

 

     1178

        57

B – Strokovni moduli

M1

Načrtovanje vidnih sporočil

obvezno

 52

3

M2

Informacijsko komunikacijska tehnologija v grafiki

obvezno

 102

5

M3

Grafični procesi

obvezno

313

16

M4

Digitalne tiskarske tehnike

obvezno

68

3

M5

Propustni tisk

obvezno

 68

3

M6

Ofsetni tisk

izbirno

204

10

M7

Knjigoveštvo

izbirno

102

5

M8

Kartonažerstvo

izbirno

102

5

Skupaj B

 

807

40

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

382

16

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

76

3

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

242

12

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2227

109

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

458

19

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2323

113

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2399

116

Zaključni izpit / Poklicna matura
(izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

69

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

2

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

74

 

Pojasnilo k predmetniku:

Informatika je integrirana v modulu M2 Informacijsko komunikacijska tehnologija v grafiki.

Izbirni splošnoizobraževalni predmeti:
Šola oz. dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.
Izbirni strokovni moduli:
Šola oz. dijak lahko izbere:
a) modul M6 Ofsetni tisk ali
b) modul M7 Knjigoveštvo in modul M8 Kartonažerstvo
v skupnem obsegu 10 kreditnih točk.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih. Če praktičnega usposabljanja z delom ni mogoče organizirati niti v medpodjetniških izobraževalnih centrih, se le-to izjemoma izvaja v šolskih delavnicah.

3. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih. Če praktičnega usposabljanja z delom ni mogoče organizirati niti v medpodjeniških izobraževalnih centrih se le-to izjemoma izvaja v šolskih delavnicah.

4. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja z najmanj 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja z najmanj 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Načrtovanje vidnih sporočil

učitelj

visokošolskega izobraževanja likovne umetnosti, likovne pedagogike, grafičnega oblikovanja ali industrijskega oblikovanja

M2

Informacijsko komunikacijska tehnologija v grafiki

učitelj

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike, računalništva ali informatike ali kateregakoli področja s študijskim programom za izpopolnjevanje iz računalništva in informatike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja grafične tehnike, računalništva ali informatike ali kateregakoli področja s študijskim programom za izpopolnjevanje iz računalništva in informatike z delovnimi izkušnjami s področja grafične priprave

M3

Grafični procesi

učitelj

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja grafične tehnike z delovnimi izkušnjami s področja grafične stroke

M4

Digitalne tiskarske tehnike

učitelj

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja grafične tehnike z delovnimi izkušnjami s področja tiska

M5

Propustni tisk

učitelj

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja grafične tehnike z delovnimi izkušnjami s področja tiska

M6

Ofsetni tisk

učitelj

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja grafične tehnike z delovnimi izkušnjami s področja tiska

M7

Knjigoveštvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja grafične tehnike z delovnimi izkušnjami s področja grafične dodelave

M8

Kartonažerstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja grafične tehnike z delovnimi izkušnjami s področja grafične dodelave

4. OBVEZNE PRILOGE

4.1. Dejavnosti, ki so potrebne za optimalni razvoj mladostnika, in navodila za izvajanje

Dejavnosti
Gluhota in naglušnost močno ovirata dijaka v procesu učenja, ker je ena ključnih senzornih poti prekinjena ali ovirana. Zato gluhi in naglušni dijaki potrebujejo dejavnosti, ki v smislu rehabilitacije zmanjšujejo ovire same, razvijejo  nove veščine in spretnosti komuniciranja preko kompenzacije ter pomagajo dijaku pri razvoju učinkovite organizacije in načinov učenja.
Dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami imajo različne ovire pri sporazumevanju. Zaradi ovir in težav v sporočanju oziroma razumevanju morajo razviti kompenzacijske mehanizme ter se naučiti uporabljati različne pripomočke in razviti  prilagojene načine učenja.
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja so predpogoj za učinkovito učenje.

Navodila za izvajanje:
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja se izvajajo tako, da se upoštevajo individualne značilnosti posameznega  dijaka, njegovi potenciali ter druge psihične in fizične značilnosti. Izvajajo se pol ure na teden izven učnih ur v času pred ali po pouku oziroma v času, ko ni pouka.
Dejavnosti za optimalni razvoj vsebujejo aktivnosti za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter pomoč pri učenju. Izvajajo jih usposobljeni specializirani učitelji.