B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: HORTIKULTURNI TEHNIK/ PTI

Oznaka

Programske enote

Obvezno/
izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A - Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

276

13

P2

Matematika

obvezno

206

10

P3

Tuji jezik

obvezno

276

13

P4

Umetnost

obvezno

30

2

P5

Zgodovina

obvezno

40

2

P6

Geografija

obvezno

40

2

P7

Sociologija ali psihologija

obvezno

40

2

P8

Fizika

obvezno

40

2

P9

Biologija

obvezno

40

2

P10

Kemija

obvezno

40

2

P11

Informatika

obvezno

60

3

P12

Športna vzgoja

obvezno

150

7

Skupaj A

 

1238

60

B – Strokovni moduli

M1

Podjetništvo in trženje

obvezno

102

5

M2

Trajnostni razvoj

obvezno

102

5

M3

Pridelava okrasnih rastlin

izbirno

102

5

M4

Osnove krajinarstva

izbirno

102

5

M5

Logistika v vrtnarstvu

izbirno

102

5

M6

Specialno varstvo rastlin

izbirno

102

5

M7

Osnove hortikulturnega oblikovanja

izbirno

102

5

M8

Trženje in promocija slovenskih  proizvodov in storitev

izbirno

102

5

M9

Osnove vrtnarske tehnologije

obvezno

163

8

M10

Oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami

izbirno

306

15

M11

Oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora s cvetjem

izbirno

306

15

M12

Oblikovanje in urejanje naravne, kulturne in urbane krajin

izbirno

306

15

M13

Tehnologija v hortikultur

izbirno

306

15

Skupaj B

 

775

38

Od tega za:
C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

 

240

12

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

Praktično usposabljanje z delom

 

76

3

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti kurikulum

Odprti kurikulum

 

256*

11

 

Skupno število ur pouka (A+B+E)

 

2269

109

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

316

15

Skupaj  izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2365

113

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2441

116

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

120

 

Število tednov pouka

 

69

 

Število  praktičnega usposabljanja z delom

 

2

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

74

 

Pojasnilo k predmetniku:
Dijak izbire en strokovni modul izmed M3 do M8  in en strokovni modul izmed M10 do M13.
*Od tega šola nameni najmanj 40 ur naravoslovju.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja šola in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih, na šolskih posestvih ali na medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov iz kemijskega predmetnega področja

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

 

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali  informatike

Trajnostni razvoj

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, gozdarstva, etnologije, biologije, kemije, geografije ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, živilstva, gozdarstva, kemije, biologije, geografije ali fizike

laborant

srednja strokovna izobrazba iz hortikulture, kmetijstva ali kemije ali srednješolska izobrazba

Podjetništvo in trženje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije, menedžmenta, psihologije, pedagogike, sociologije, živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture ali gozdarstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, vrtnarstva, gozdarstva ali  ekonomije

Logistika v vrtnarstvu

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva

Osnove hortikulturnega oblikovanja

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, hortikulture, krajinske arhitekture ali umetnostne zgodovine

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva, krajinske arhitekture ali umetnostne zgodovine

Specialno varstvo rastlin

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva

laborant

srednja strokovna izobrazba iz hortikulture, kmetijstva ali kemije ali srednješolska izobrazba

Trženje in promocija slovenskih  proizvodov in storitev

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva ali ekonomije

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva ali ekonomije

Osnove vrtnarske tehnologije

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali hortikulture

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva

laborant

srednja strokovna izobrazba iz hortikulture, kmetijstva ali kemije ali srednješolska izobrazba

Osnove krajinarstva

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva ali krajinske arhitekture

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva ali krajinske arhitekture

Pridelava okrasnih rastlin

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva

Oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, hortikulture ali krajinske arhitekture

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva ali krajinske arhitekture

Oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora s cvetjem

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva

Oblikovanje in urejanje naravne, kulturne in urbane krajine

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva ali krajinske arhitekture

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva ali krajinske arhitekture

Tehnologija v hortikulturi

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva