B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: LESARSKI TEHNIK (GLU, GJM)/ PTI/2010

Oznaka

Programske enote

Obvezno/
izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

276

13

P2

Matematika

obvezno

206

10

P3 

Tuji jezik

obvezno

276

13

P4

Umetnost

obvezno

30

2

P5

Zgodovina

obvezno

40

2

P6 

Geografija

obvezno

40

2

P7 

Sociologija

izbirno

40

2

P8

Psihologija

izbirno

40

2

P9

Fizika

obvezno

80

4

P10

Kemija

obvezno

40

2

P11

Športna vzgoja

obvezno

150

7

Skupaj A

 

1178

57

B – Strokovni moduli

M1

Tvoriva

obvezno

40

2

M2

Tehnologija obdelave lesa

obvezno

128

6

M3

Konstruiranje lesnih izdelkov

obvezno

100

5

M4

Stroji za obdelavo lesa

obvezno

60

3

M5

Podjetje in priprava dela

obvezno

102

5

M6

Proizvodna tehnika

obvezno

90

4

M7

Projektiranje

obvezno

220

10

M8

Ekonomika proizvodnih procesov

izbirno

60

3

M9

Opremljanje interjerjev

izbirno

60

3

M10

Žagarstvo in sušenje

izbirno

60

3

Skupaj B

 

860

41

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

170

8

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

76

3

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

242

11

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2280

109

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

246

11

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2376

113

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2452

116

Poklicna matura (izdelek in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

69

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

2

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

74

 

Pojasnilo k predmetniku:
Izbirni predmeti: dijak izbere sociologijo ali psihologijo.
Izbirni strokovni moduli:   dijak izbere dva modula izmed modulov M8 do M10.
Informatika je integrirana v strokovnih modulih M3, M5, M7, M8 in M9.

2. DEJAVNOSTI ZA DOSEGANJE OPTIMALNEGA RAZVOJA

Dejavnosti
Gluhota in naglušnost močno ovirata dijaka v procesu učenja, ker je ena ključnih senzornih poti prekinjena ali ovirana. Zato gluhi in naglušni dijaki potrebujejo dejavnosti, ki v smislu rehabilitacije zmanjšujejo ovire same, razvijejo nove veščine in spretnosti komuniciranja preko kompenzacije ter pomagajo dijaku pri razvoju učinkovite organizacije in načinov učenja.
Dijaki z govorno jezikovnimi motnjami imajo različne ovire pri sporazumevanju. Zaradi ovir in težav v sporočanju oziroma razumevanju morajo razviti kompenzacijske mehanizme ter se naučiti uporabljati različne pripomočke in razviti prilagojene načine učenja.
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja so predpogoj za učinkovito učenje.

Navodila za izvajanje
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja se izvajajo tako, da upoštevajo individualne značilnosti posameznega dijaka, njegovi potenciali ter druge psihične in fizične značilnosti. Izvajajo se pol ure na teden izven učnih ur v času pred ali po pouku oziroma v času, ko ni pouka.
Dejavnosti za optimalni razvoj vsebujejo aktivnosti za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter pomoč pri učenju. Izvajajo jih usposobljeni specializirani učitelji.

3. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih. Če praktičnega usposabljanja z delom ni mogoče organizirati niti v medpodjeniških izobraževalnih centrih se le-to izjemoma izvaja v šolskih delavnicah.

4. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike 

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P11

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Tvoriva

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

M2

Tehnologija obdelave lesa

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba, višješolska izobrazba ali srednješolska izobrazba iz lesarstva in srednja poklicna izobrazba s področja izdelave mizarskih izdelkov in stavbnega pohištva

M3

Konstruiranje lesnih izdelkov

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva ali arhitekture

M4

Stroji za obdelavo lesa

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva ali strojništva

M5

Podjetje in priprava dela

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva ali organizacije dela

M6

Proizvodna tehnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva ali strojništva

M7

Projektiranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva, arhitekture ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba, višješolska izobrazba ali srednješolska izobrazba iz lesarstva in srednja poklicna izobrazba s področja izdelave mizarskih izdelkov in stavbnega pohištva

M8

Ekonomika proizvodnih procesov

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

M9

Opremljanje interjerjev

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva ali arhitekture

M10

Žagarstvo in sušenje

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

Poleg navedene izobrazbe morajo učitelji imeti defektološko dokvalifikacijo in znanje znakovnega jezika.