A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: LESARSKI TEHNIK (GLU, GJM)
Prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, prilagojen za gluhe in naglušne ter dijake z govorno-jezikovnimi motnjami.
Naziv strokovne izobrazbe: lesarski tehnik/lesarska tehtnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA      

Izobraževanje traja  dve leti.
Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi  točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI          

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov poklicne izobrazbe:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Zgodovina

x

 

 

 

P6

Geografija

x

 

 

 

P7

Sociologija

x

 

 

 

P8

Psihologija

x

 

 

 

P9

Fizika

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P11

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Tvoriva

 

 

x

 

M2

Tehnologija obdelave lesa

 

 

x

 

M3

Konstruiranje lesnih izdelkov

 

 

x

 

M4

Stroji za obdelavo lesa

 

 

x

 

M5

Podjetje in priprava dela

 

 

x

 

M6

Proizvodna tehnika

 

 

x

 

M7

Projektiranje

 

 

x

 

M8

Ekonomika proizvodnih procesov

 

 

x

 

M9

Opremljanje interjerjev

 

 

x

 

M10

Žagarstvo in sušenje

 

 

x

 

Ocenjevanje znanja dijakov se prilagodi individualno posameznemu dijaku (bodisi pisno bodisi ustno oziroma v slovenskem znakovnem jeziku), kar je posebej opredeljeno v individualiziranem programu.

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošno izobraževalnih predmetov in strokovnih modulov predhodnega letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom  oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe morajo dijaki pridobiti pozitivno oceno pri:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE