B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: LOGISTIČNI TEHNIK PTI - 2022

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

276

13

P2

Tuji jezik I

obvezno

276

13

P3

Tuji jezik II

obvezno

68

4

P4

Matematika

obvezno

206

10

P5

Umetnost

obvezno

30

2

P6

Zgodovina

obvezno

40

2

P7

Geografija

obvezno

40

2

P8

Sociologija

izbirno

40

2

P9

Psihologija

izbirno

40

 

P10

Fizika

obvezno

80

4

P11

Kemija

obvezno

40

2

P12

Športna vzgoja

obvezno

150

7

Skupaj A

 

1246

61

B – Strokovni moduli

M1

Tehnologija blagovnih tokov

obvezno

80

4

M2

Tehnologija komuniciranja

obvezno

80

4

M3

Podjetništvo in gospodarsko poslovanje

obvezno

68

3

M4

Transportna sredstva

obvezno

140

7

M5

Logistika tovornih tokov

obvezno

272

14

M6

Mednarodna blagovna menjava

izbirno

136

6

M7

Logistika potniških tokov

izbirno

68

3

M8

Sredstva mehanizacije

izbirno

68

3

M9

Avtomatizacija in robotizacija

izbirno

68

3

Skupaj B

 

776

38

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

240

10

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

76

3

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

249

10

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2271

109

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

316

13

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2367

113

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2443

116

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

69

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

2

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

74

 

Pojasnila k predmetniku:

Informatika je integrirana v modulu M2.

Izbirni predmeti: šola oziroma dijak izmed sociologije in psihologije izbere 1 predmet.

Izbirni strokovni moduli: šola oziroma dijak izbere strokovni modul M6 ali dva od M7 do M9.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.

Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Del praktičnega pouka se lahko nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom.

3. ZNANJE  IZVAJALCEV

Oznaka

Programske enote

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Tuji jezik I

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P3

Tuji jezik II

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P4

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P5

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

P7

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

P8

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

P9

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

P10

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P11

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

Strokovni moduli

M1

Tehnologija blagovnih tokov

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije, varstva pri delu in požarne varnosti, prometa ali logistike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja kemije, prometa ali logistike

M2

Tehnologija komuniciranja

učitelj

visokošolskega izobraževanja računalništva, informatike, komunikologije, prometa, logistike, ekonomije ali gospodarskega inženirstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja računalništva, informatike, prometa, logistike ali ekonomije

M3

Podjetništvo in gospodarsko poslovanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, podjetništva, organizacije, prometa, logistike ali gospodarskega inženirstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja ekonomije, prometa ali logistike

M4

Transportna sredstva

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, prometa, logistike ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja strojništva, prometa ali logistike

M5

Logistika tovornih tokov

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije, prometa, logistike strojništva, gradbeništva, elektronike ali gospodarskega inženirstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja prometa, strojništva, gradbeništva, elektronike ali logistike

M6

Mednarodna blagovna menjava

učitelj

visokošolskega izobraževanja prometa, logistike, ekonomije ali organizacije

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja prometa, komerciale, logistike ali ekonomije

M7

Logistika potniških tokov

učitelj

visokošolskega izobraževanja prometa ali logistike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja prometa ali logistike

M8

Sredstva mehanizacije

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, prometa, logistike ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja strojništva prometa ali logistike

M9

Avtomatizacija in robotizacija

učitelj

visokošolskega izobraževanja mehatronike, elektrotehnike, strojništva, prometa, logistike, fizike ali gospodarskega inženirstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike, prometa, mehatronike ali logistike