A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1 Ime izobraževalnega program: LOGISTIČNI TEHNIK
1.2 Naziv strokovne izobrazbe: logistični tehnik / logistična tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Izobraževanje traja dve leti.
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).  

4. VPISNI  POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

   

P2

Matematika

x

x

   

P3

Tuji jezik I

x

x

   

P4

Tuji jezik II

x

x

   

P5

Umetnost

   

x

 

P6

Zgodovina

x

     

P7

Geografija

x

     

P8

Psihologija ali Sociologija

x

     

P9

Fizika

x

     

P10

Kemija

x

     

P11

Športna vzgoja

     

praktične naloge

M1

Tehnologija blagovnih tokov

   

x

 

M2

Tehnologija komuniciranja

   

x

 

M3

Podjetništvo in gospodarsko poslovanje

x

 

x

 

M4

Transportna sredstva

x

 

x

 

M5

Logistika tovornih tokov

x

x

   

M6

Mednarodna blagovna menjava

   

x

 

M7

Logistika potniških tokov

   

x

 

M8

Sredstva mehanizacije

   

x

 

M9

Avtomatizacija in robotizacija

x

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1  Pogoji za napredovanje 

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom, oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

 6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak pridobiti pozitivne ocene pri:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

V postopku preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije, ki ga ureja Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, se pri pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije:

7.1 Prometnik/ prometnica v cestnem prometu

lahko upošteva naslednje module, ter vsebinske sklope:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

M1

Tehnologija blagovnih tokov

Strokovni modul v celoti

M2

Tehnologija komuniciranja

Strokovni modul v celoti

M3

Podjetništvo in gospodarsko poslovanje

Strokovni modul v celoti

M4

Transportna sredstva

Strokovni modul v celoti

M5

Logistika tovornih tokov

Strokovni modul v celoti

M6

Mednarodna blagovna menjava

Strokovni modul v celoti

M7

Logistika potniških tokov

Strokovni modul v celoti

7.2 Špediter/ Špediterka

lahko upošteva naslednje module, ter vsebinske sklope:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

M1

Tehnologija blagovnih tokov

Strokovni modul v celoti

M2

Tehnologija komuniciranja

Strokovni modul v celoti

M3

Podjetništvo in gospodarsko poslovanje

Strokovni modul v celoti

M4

Transportna sredstva

Strokovni modul v celoti

M5

Logistika tovornih tokov

Strokovni modul v celoti

M6

Mednarodna blagovna menjava

Strokovni modul v celoti

7.3 Skladiščnik v logistiki/ Skladiščnica v logistiki

lahko upošteva naslednje module, ter vsebinske sklope:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

M1

Tehnologija blagovnih tokov

Strokovni modul v celoti

M2

Tehnologija komuniciranja

Strokovni modul v celoti

M3

Podjetništvo in gospodarsko poslovanje

Strokovni modul v celoti

M4

Transportna sredstva

Strokovni modul v celoti

M5

Logistika tovornih tokov

Strokovni modul v celoti

M8

Sredstva mehanizacije

Strokovni modul v celoti

7.4 Upravljalec/ upravljalka dvigal

lahko upošteva naslednje module, ter vsebinske sklope:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

M1

Tehnologija blagovnih tokov

Strokovni modul v celoti

M2

Tehnologija komuniciranja

Strokovni modul v celoti

M3

Podjetništvo in gospodarsko poslovanje

Strokovni modul v celoti

M4

Transportna sredstva

Strokovni modul v celoti

M5

Logistika tovornih tokov

Strokovni modul v celoti

M8

Sredstva mehanizacije

Strokovni modul v celoti

M9

Avtomatizacija in robotizacija

Strokovni modul v celoti