SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: PROMETNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 67.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 20. 6. 2003

1. IME PREDMETA

ŠPEDICIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

 

70

2.

68

13*

68

skupaj

138

13

138

 

* Vaje se izvajajo v okviru praktičnega pouka (individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev).

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu pridobijo splošni vpogled v špedicijo, zavarovanje transporta in carinski postopek. Je povezava z ostalimi splošnimi in strokovnimi predmeti. Spoznajo pomen špedicije, zavarovanja, in carinjenja, kakor tudi potrebe po tem znanju v transportnem delu. Oblikujejo si delovne navade, občutek za sprotno in natančno opravljeno delo in dokazujejo sposobnost povezovanja teoretičnih spoznanj in praktičnih izkušenj pri reševanju konkretnega primera.

4. OPERATIVNI CILJI

1. Letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Dijaki

Dijaki

Dijaki

 

 • se seznanijo s samim delom, pripomočki, z vajami raziskovalnimi in seminarskimi nalogami
 • vedo kaj morajo imeti in kaj bodo delali
 • Razvijejo čut odgovornosti za pripomočke in naloge, ki jih morajo pravilno in pravočasno opraviti.

   

 • spoznajo razvoj, pojme in vrste špedicij
 • znajo obnoviti razvoj in pojme ter vrste špedicij
 • Razvijajo odnos do špedicije.

   

 • se seznanijo z organizacijo špedicije in funkcijo špediterja
 • znajo obnoviti značilnost organizacije in naštejejo funkcije špediterja
 • Pridobijo predstavo o sestavi in funkciji špedicije.

  Vaja: primerjava z drugimi podjetji.

 • spoznajo zakonske predpise in uzance in mednarodno zvezo špediterskih združenj- FIATA
 • znajo razlikovati zakonitosti posameznih sistemov
 • vedo za organizacijo
 • Občutijo pomembnost pravil, običajev in navad.

   

 • spoznajo naloge tarifnega oddelka oziroma kaj vse zajema tarifno poslovanje
 • se naučijo naloge T.O. in prepoznajo značilnosti tarifnega poslovanja
 • Razvijejo sposobnost opravljanja nalog špediterja.

  Vaja: ugotavljajo stroške z iskanjem najprimernejše prevozne poti in sredstva

 • spoznajo dela U, I, T oddelka, sejemska dela, dela transporta in skladiščenja
 • znajo razlikovati posamezna dela in dokumente
 • Dojamejo pomembnost vrstnega reda dela in pomembnost posameznih dokumentov.

  Vaja: izpolnjevanje špediterskih dokumentov.

 • se seznanijo z ugodnostmi v mednarodnem prevozu, načinom carinske kontrole s TIR in ATA karnetom
 • prepoznajo pravila, značilnosti in prednosti v cestnem prometu
 • Se zavedajo prednosti mednarodnih prevozov cestnega prometa.

  Vaja: pregled priročnika TIR karneta in pojasnila ATA karneta.

 • spoznajo posebna dela špediterja
 • znajo razložiti posebna dela med transportom
 • Se zavedajo posledic neopravljenih posebnih del.

   

 • se seznanijo s prevoznimi in špediterskimi tarifami
 • primerjajo in ugotavljajo prednosti in pomanjkljivosti posameznih tarif
 • Se zavedajo posledic spremljanja tarif in tečajev.

  Vaja: iz posameznih tarif izračunajo stroške.

 • spoznavajo obračunski (fakturni) oddelek:
 • evidentiranje pozicij
 • sestavlajnje faktur
 • kontrola faktur
 • ugotavljanje dobička - izgube
 • znajo opravljati evidence pozicij , izstavljati fakture in ločijo dobiček od izgube
 • Se zave pomena uporabe modernih informacijskih sredstev in računalnikov.

  Vaja: sestavljanje faktur, pozicij in ugotavljanje dobička.

 • se seznanijo s osnovnimi zunanje trgovinskimi termini:
 • INCOTERMS 90
 • pomembnejše paritete
 • prepoznajo osnovne zakonitosti INCOTERMS
 • Se zavejo pomembnosti povezav v mednarodnih odnosih.

  Vaja: izbirajo posamezne paritete.

 • spoznajo razvoj , pojem in pomen transportnega zavarovanja
 • znajo obnoviti nastanek in pomen zavarovanja
 • Razvijanje odgovornosti.

   

 • seznanijo se spojmi zavarovanec, sklenitelj, zavarovalnica in zavarovalna polica
 • razlikujejo dolžnosti posameznika in pomen zavarovalne police
 • Razvijanje komunikacije.

  Vaje: izpolnjevanje zavarovalne police.

 • spoznajo rizike , ki nastanejo med transportom
 • znajo našteti in opisati rizike
 • Se zavedo posameznih rizikov.

   

 • se seznanijo s pojmi zavarovana vrednost, vsota, premija, vrstami zavarovanja in franšizami
 • znajo razlikovati in primerjati posamezne pojme
 • Dojamejo ugodnosti zavarovanca in zavarovalnice.

   

 • seznanijo se z izključitvami jamstva zavarovalnice in uveljavljanjem pravic zavarovanca
 • poznajo pogoje zavarovalnice
 • Dojamejo dolžnosti in dokaze za povračilo škode.

  Vaja: priprava potrebnih dokumentov.


  2. Letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Dijaki

  Dijaki

  Dijaki

   

 • ponovijo osnovne pojme transportnega zavarovanja
 • obnovijo osnovne pojme
 • Zavedajo se pomena znanja za nadaljnjo delo.

   

 • se seznanijo s posamičnim zavarovanjem in prednosti po generalni polici
 • razlikujejo značilnosti posamičnega in zavarovanje po generalni polici
 • Pridobijo predstavo o prednosti po generalni polici.

   

 • spoznajo posebnosti zavarovanja v posameznih vejah prometa
 • Razlikujejo posebnosti posameznih vej prometa
 • Zavedajo se, da obstojajo tudi izjeme.

   

 • se seznanijo z odgovornostjo prevoznikov pri zavarovanju KARGA
 • znajo opredeliti odgovornosti
 • Zavedajo se odgovornosti zavarovanca.

   

 • se seznanijo s splošnimi in posebnimi pogoji navedeni na zavarovalni polici
 • poznajo splošne in posebne pogoje zavarovanca
 • Se zavedajo pomena pogojev zavarovalnice.

  Vaja: pregledajo zavarovalno polico s pogoji.

 • se seznanijo s splošnimi določbami, pojmi vrstami carin in carinskimi postopki
 • znajo opredeliti pojme in povezati s carinskimi postopki pri uvozu ali izvozu
 • Dojamejo pomen pojmov , ki so potrebni za carinske postopke.

   

 • seznanijo se s carinsko tarifo, s pravili in carinskimi stopnjami.
 • ugotavljajo carinske stopnje za posamezno blago
 • Zavedajo se pomena carinske tarife

  Vaja: naredijo primere iz carinske tarife.

 • spoznajo uporabo ECL, priloge in izpolnjevanje le teh
 • samostojno pokažejo uporabo in izpolnjevanje ECL
 • Razvijajo občutek za natančno, pravilno in pravočasno izpolnjevanje.

  Vaje: izpolnjujejo posamezne ECL.

 • se seznanijo z izvajanjem carinskega nadzora v posameznih vejah prometa
 • spoznajo posebnosti pri posameznih vejah prometa
 • Primerna komunikacija pri izvajanju carinskega nadzora.

   

 • se seznanijo s carinskimi oprostitvami in prekrški
 • znajo postopati v primeru prekrškov in oprostitev
 • Navajanje na doslednost in upoštevanje pravil.

   

  5. SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

  Za kandidate je potrjena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.

  6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  V oceni za predmet špedicija se upošteva tudi ocena, pridobljena pri praktičnem pouku.

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno

  Vsebine predmeta se navezujejo na vse strokovno-teoretične predmete in tudi tuji jezik, še posebej pa na tehnologijo prometa, ekonomiko in praktični pouk, v okviru katerega se dijaki usposabljajo za samostojno delo pri izpolnjevanju in pripravi raznih dokumentov, tako ročno kakor tudi z uporabo računalnika in ustrezne namenske programske opreme.

  Konkretno

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  1. letnik

   

   

 • pravne osnove špedicije
 • notranja organizacija špediterskih podjetij
 • špediterske tarife
 • organizacija transporta
 • organizacija sejmov
 • obračun stroškov špediterskih uslug
 • špediterski dokumenti
 • sklepanje pogodb
 • zunanje trgovinski termini
 • transportna zavarovanja
 • zavarovalne police in pogodbe
 • ekonomika
 • nastanek in razvoj podjetništva doma in v tujini
 • vrste podjetij po zakonu o gospodarskih družbah
 • tarife in tarifni sistemi
 • vrste transporta
 • sejmi in borze
 • kalkulacije
 • poslovna in finančna korespondenca
 • poslovna razmerja
 • mednarodne konvencije, običaji in uzance
 • zavarovanja kot ekonomska kategorija
 • ponudbe in povpraševanja
 • 2. letnik

   

   

 • carinski nadzor
 • izvajanje carinskega nadzora v različnih vrstah prometa
 • carinska vrednost
 • carnski postopki z ekonomskim učinkom
 • zunanje trgovinsko poslovanje
 • tržiščne organizacije
 • oblike poslovanja s tujino
 • ekonomika
 • carinski instrumenti zunanje trgovinske politike
 • tehnične in tehnološke značilnosti prevoznih sredstev
 • carinska tarifa
 • skladiščenje in vrste skladišč, proizvodnja pod posebnimi pogoji
 • definicija notranje in zunanje trgovine, devizno poslovanje, kreditni posli
 • sejmi in borze
 • načini mednarodnega poslovanja
 •