A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: STROJNI TEHNIK
1.2. Naziv strokovne izobrazbe: strojni tehnik/ strojna tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal in  pridobil enega izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA

Znanje se ocenjuje pri pouku ali izpitu iz naslednjih predmetov oziroma  modulov:


Oznaka

Splošnoizobraževalni predmet
ali strokovni modul

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P3

Umetnost

 

 

x

 

P4

Zgodovina

x

 

 

 

P5

Geografija

x

 

 

 

P6

Sociologija

x

 

 

 

P7

Psihologija

x

 

 

 

P8

Fizika

x

 

 

 

P9

Kemija

x

 

 

 

P10

Biologija

x

 

 

 

P11

Informatika

 

 

x

 

P12

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Načrtovanje konstrukcij

x

x

 

 

M2

Poslovanje in organizacija

x

 

 

 

M3

Učinkovita raba energije

x

 

 

 

M4

Obdelava gradiv

x

 

 

 

M5

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije

 

 

x

 

M6

Računalniško podprte tehnologije

 

 

x

 

M7

Orodja in naprave za množično proizvodnjo

 

 

x

 

M8

Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu

 

 

x

 

M9

Avtomatizacija in robotika

 

 

x

 

M10

Energetski sistemi

 

 

x

 

M11

Načrtovanje stavbnih instalacij

 

 

x

 

M12

Viri energije

 

 

x

 

M13

Proizvodnja in distribucija energije v strojništvu

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošno izobraževalnih predmetov in strokovnih modulov predhodnega letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom  oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

7.1 Operater/operaterka na CNC stroju

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Operater/operaterka na CNC stroju, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih  modulov:

Oznaka

 Strokovni moduli

 Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M4

Obdelava gradiv

Strokovni modul v celoti

7

M5

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije

Strokovni modul v celoti

8

M6

Računalniško podprte tehnologije

Strokovni modul v celoti

8