B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: STROJNI TEHNIK/PTI/DV/2008

Oznaka

Programske enote

Obvezno/
izbirno

Skupno število  ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

276

13

P2

Madžarščina I, II

obvezno

276

13

P3

Matematika

obvezno

206

10

P4

Tuji jezik

obvezno

276

13

P5

Umetnost

obvezno

30

2

P6

Zgodovina

obvezno

40

2

P7

Geografija

obvezno

40

2

P8

Sociologija

izbirno

40

2

P9

Psihologija

izbirno

40

2

P10

Kemija

izbirno

60

3

P11

Biologija

izbirno

60

3

P12

Fizika

izbirno

60

3

P13

Informatika

obvezno

60

3

P14

Športna vzgoja

obvezno

150

7

Skupaj A

 

1514

73

B – Strokovni moduli

M1

Poslovanje in podjetništvo

obvezno

102

5

M2

Načrtovanje konstrukcij

obvezno

115

5

M3

Učinkovita raba energije

obvezno

116

5

M4

Obdelava gradiv

obvezno

116

4

M5

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije

izbirno

140

6

M6

Računalniško podprte tehnologije

izbirno

140

6

M7

Orodja in naprave za množično proizvodnjo

izbirno

140

6

M8

Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu

izbirno

140

6

M9

Avtomatizacija in robotika

izbirno

140

6

M10

Energetski sistemi

izbirno

140

6

M11

Načrtovanje stavbnih instalacij

izbirno

140

6

M12

Proizvodnja in distribucija energije v strojništvu

izbirno

140

6

Skupaj B

 

729

31

Od tega:
C - Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

205

12

Č – Praktično usposabljanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

76

3

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

136

5

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2379

109

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

281

15

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2475

113

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2551

116

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

69

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

2

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

73

 

Pojasnila k predmetniku:
Madžarščina I: materni jezik – višja raven.
Madžarščina II: jezik okolja – nižja raven.

Povečan obseg pouka za 2 uri tedensko zaradi specifične rabe učnega jezika za izvajanje na narodno mešanem območjuje že vključen v predmetnik.

Izbirni predmeti: šola oz. dijak izbere sociologijo ali psihologijo ter dva izmed predmetov kemija, biologija in fizika.

Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak izbere dva izmed strokovnih modulov od M5 do M12.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJA IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Madžarščina I, II

učitelj

visokošolska izobrazba iz madžarščine

P3

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P4

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P5

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P7

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P8

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P9

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije ali drugih predmetov z vsebinami  biologije

P12

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P13

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

P14

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Poslovanje in podjetništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz  ekonomije

 

 

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz ekonomije

M2

Načrtovanje konstrukcij

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali informatike ali elektrotehnike

M3

Učinkovita raba energije

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

M4

Obdelava gradiv

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz strojništva

M5

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz strojništva

M6

Računalniško podprte tehnologije

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz strojništva

M7

Orodja in naprave za množično proizvodnjo

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz strojništva

M8

Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz strojništva

M9

Avtomatizacija in robotika

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz strojništva

M10

Energetski sistemi

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz strojništva

M11

Načrtovanje stavbnih instalacij

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz strojništva

M12

Proizvodnja in distribucija energije v strojništvu

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz strojništva