B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: STROJNI TEHNIK (GLU, GJM) / PTI

Oznaka

Programske enote

Obvezno/
izbirno

Skupno število   ur

Število  kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

276

13

P2

Matematika

obvezno

206

10

P3

Tuji jezik

obvezno

276

13

P4

Umetnost

obvezno

30

2

P5

Zgodovina

obvezno

40

2

P6

Geografija

obvezno

40

2

P7

Sociologija

izbirno

40

2

P8

Psihologija

izbirno

40

2

P9

Fizika

obvezno

40

2

P10

Kemija

obvezno

40

2

P11

Biologija

obvezno

40

2

P12

Informatika

obvezno

60

3

P13

Športna vzgoja

obvezno

150

7

Skupaj A

 

1238

60

B – Strokovni moduli

M1

Načrtovanje konstrukcij

obvezno

136

6

M2

Poslovanje in organizacija

obvezno

66

3

M3

Učinkovita raba energije

obvezno

136

7

M4

Obdelava gradiv

obvezno

136

7

M5

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije

izbirno

140

8

M6

Računalniško podprte tehnologije

izbirno

140

8

M7

Orodja in naprave za množično proizvodnjo

izbirno

140

8

M8

Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu

izbirno

140

8

M9

Avtomatizacija in robotika

izbirno

140

8

M10

Energetski sistemi

izbirno

140

8

M11

Načrtovanje stavbnih instalacij

izbirno

140

8

M12

Proizvodnja in distribucija energije v strojništvu

izbirno

140

8

Skupaj B

 

754

39

Od tega za praktično izobraževanje v šoli:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

205

12

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

76

3

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti del kurikuluma****

 

Odprti kurikulum

 

249

10

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2241

109

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

281

15

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2337

113

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2413

116

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

68

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

2

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

73

 

Pojasnilo k  predmetniku:
Izbirni predmeti: šola oz. dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.
Izbirni moduli: šola ali dijak lahko izbere 2 modula izmed modulov M5 do M12.

2. DEJAVNOSTI ZA DOSEGANJE OPTIMALNEGA RAZVOJA

Dejavnosti
Gluhota in naglušnost močno ovirata dijaka v procesu učenja, ker je ena ključnih senzornih poti prekinjena ali ovirana. Zato gluhi in naglušni dijaki potrebujejo dejavnosti, ki v smislu rehabilitacije zmanjšujejo ovire same, razvijejo nove veščine in spretnosti komuniciranja preko kompenzacije ter pomagajo dijaku pri razvoju učinkovite organizacije in načinov učenja.
Dijaki z govorno jezikovnimi motnjami imajo različne ovire pri sporazumevanju. Zaradi ovir in težav v sporočanju oziroma razumevanju morajo razviti kompenzacijske mehanizme ter se naučiti uporabljati različne pripomočke in razviti prilagojene načine učenja.
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja so predpogoj za učinkovito učenje.

Navodila za izvajanje
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja se izvajajo tako, da upoštevajo individualne značilnosti posameznega dijaka, njegovi potenciali ter druge psihične in fizične značilnosti. Izvajajo se pol ure na teden izven učnih ur v času pred ali po pouku oziroma v času, ko ni pouka.
Dejavnosti za optimalni razvoj vsebujejo aktivnosti za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter pomoč pri učenju. Izvajajo jih usposobljeni specializirani učitelji.

3. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih. Če praktičnega usposabljanja z delom ni mogoče organizirati niti v medpodjeniških izobraževalnih centrih se le-to izjemoma izvaja v šolskih delavnicah.

4. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije ali drugih predmetov z vsebinami  biologije

P12

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

P13

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Načrtovanje konstrukcij

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

M2

Poslovanje in organizacija

učitelj

visokošolska izobrazba iz organizacije in managementa, ekonomije ali psihologije

M3

Učinkovita raba energije

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

M4

Obdelava gradiv

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

visokošolska, višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M5

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

visokošolska, višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M6

Računalniško podprte tehnologije

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

visokošolska, višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M7

Orodja in naprave za množično proizvodnjo

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

visokošolska, višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M8

Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

visokošolska, višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M9

Avtomatizacija in robotika

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

visokošolska, višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

M10

Energetski sistemi

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

visokošolska, višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M11

Načrtovanje stavbnih instalacij

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

visokošolska, višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M12

Proizvodnja in distribucija energije v strojništvu

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

visokošolska, višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

Poleg navedene izobrazbe morajo učitelji imeti defektološko dokvalifikacijo in znanje znakovnega jezika.