A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: STROJNI TEHNIK (GLU, GJM)
Prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, prilagojen za gluhe in naglušne ter dijake z govorno-jezikovnimi motnjami.
Naziv strokovne izobrazbe: strojni tehnik/ strojna tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja dve leti.
Izobraževalni  program je  ovrednoten z 120  kreditnimi  točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal in pridobil enega izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA


Oznaka

Splošnoizobraževalni predmet
ali strokovni modul

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P3

Umetnost

 

 

x

 

P4

Zgodovina

x

 

 

 

P5

Geografija

x

 

 

 

P6

Sociologija

x

 

 

 

P7

Psihologija

x

 

 

 

P8

Fizika

x

 

 

 

P9

Kemija

x

 

 

 

P10

Biologija

x

 

 

 

P11

Informatika

 

 

x

 

P12

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Načrtovanje konstrukcij

x

x

 

 

M2

Poslovanje in organizacija

x

 

 

 

M3

Učinkovita raba energije

x

 

 

 

M4

Obdelava gradiv

x

 

 

 

M5

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije

 

 

x

 

M6

Računalniško podprte tehnologije

 

 

x

 

M7

Orodja in naprave za množično proizvodnjo

 

 

x

 

M8

Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu

 

 

x

 

M9

Avtomatizacija in robotika

 

 

x

 

M10

Energetski sistemi

 

 

x

 

M11

Načrtovanje stavbnih instalacij

 

 

x

 

M12

Viri energije

 

 

x

 

M13

Proizvodnja in distribucija energije v strojništvu

 

 

x

 

Ocenjevanje znanja dijakov se prilagodi individualno posameznemu dijaku (bodisi pisno bodisi ustno oziroma v slovenskem znakovnem jeziku), kar je posebej opredeljeno v individualiziranem programu.

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošno izobraževalnih predmetov in strokovnih modulov predhodnega letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom  oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe morajo dijaki pridobiti pozitivno oceno pri:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

V postopku preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije, ki ga ureja Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, se pri pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije:

7.1 Operater/operaterka na CNC stroju

lahko upošteva naslednje module, vsebinske sklope ter kreditne točke:


Oznaka

 Strokovni moduli

 Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M4

Obdelava gradiv

Strokovni modul v celoti

7

M5

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije

Strokovni modul v celoti

8

M6

Računalniško podprte tehnologije

Strokovni modul v celoti

8